• JouluShow on Kontio­lahden juhla­vuoden loppuhuipennus!

  Kontio­lahti saa 150-vuotis­juh­la­vuo­delle arvoi­sensa loppu­hui­pen­nuksen, kun positii­vista energiaa pursuava joulu­musiik­kis­pek­taak­keli JouluShow nähdään 13.12. keskiviikkona. Sibelius-lukion huimaava JouluShow on kiertu­eella 9.–19.12.2023 ja koko perheen joulu­musiik­kie­sitys saapuu Kontio­lah­delle keski­viik­kona 13. joulu­kuuta. Luvassa on upea valoshow ja tuntei­siin vetoavaa musiikkia! JouluShow on ollut koulun perin­teenä jo kolmen­kym­menen vuoden ajan. JouluShow on saanut alkunsa jo 1980-luvulla, kun Sibelius-lukio perus­tet­tiin.…


 • Jätkän­kynt­tilät kylillä

  Jätkän­kynt­tilät kylillä ‑tapah­tuma on yksi kunnan 150-juhla­vuoden tapah­tu­mista. 150 jätkän­kynt­tilää jaetaan Kontio­lahden eri kylille ja ne sytyte­tään 25. marras­kuuta. Ympäris­tö­pääl­likkö Antti Suontama haastaa kyläläiset sekä kuntien päättäjät ja virka­miehet viettä­mään yhteistä juhlaa jätkän­kynt­ti­löiden loisteessa. Juhla­vuoden valotapahtuma Antti Suontama ideoi juhla­vuo­teen oman valoai­heisen tapah­tuman marras­kuun kaamok­seen. Jätkän­kynt­tilät ‑tapah­tuma perustuu ihmisten kohtaa­mi­seen ja paikal­lisen raaka-aineen, puun hyödyntämiseen.…


 • Kun jesari ei enää riitä, lisätään kerros goril­la­teippiä ja aletaan bilettää!

  Viime vuonna tehtiin kysely nuorille, jossa halut­tiin varmistaa “Mitä sinä haluaisit, että nuori­so­val­tuusto tekisi/järjestäisi nuorille Kontio­lah­della v.2023, kun kunta täyttää 150 v.?”. Musiik­ki­ta­pah­tuma sai ylivoi­maisen äänivyöryn ja tämän pohjalta aloitet­tiin bileiden suunnit­te­lu­työt heti vuoden­vaih­teen jälkeen. Meillä oli vain yksi sääntö, nyt tehdään täysin nuorten ehdoilla koko homma. Nuorten Bileet on juhla­vuoden huipennus nuorisolle. ”Myö kuunnel­tiin…


 • Muistojen Raja ‑museo on matka menneisyyteen

  Viime lauan­taina, 28. lokakuuta 2023, Kontio­rannan Kasarmi 1 ‑raken­nuk­sessa avattiin Muistojen Raja ‑museo. Avajais­päi­vänä paikalle saapui noin 150 henkilöä ja museo­vie­raiden ilo ja hämmennys olivat käsin koske­tel­tavia: monen oli vaikea uskoa, että Kontio­ran­nassa on nyt oma museo; paikka, joka omistautuu esitte­le­mään alueen värikästä ja monivai­heista menneisyyttä. Silmät kostuivat useaan ottee­seen lauan­tai­päivän aikana, kun vanhoista valoku­vista tunnis­tet­tiin tuttuja kasvoja – lähisu­ku­laisia,…


 • Ensilumen ihanuus

  Lokakuun ensim­mäiset viileät aamut saavat hiihtäjän ajatte­le­maan tulevaa talvea. Missähän hiihto­kauden aloit­taisi tänä vuonna? Mitkä sukset otetaan ensim­mäi­selle lenkille alle? Ja onkohan kesän hölkkä‑, sauva- ja pyörä­lenkit yhtään helpot­ta­neet tämän hiihto­kauden aloitusta? Tämän­kal­taisia ajatuksia pyörii monen hiihtäjän mielessä lokakuussa. Onneksi meillä Kontio­lah­dessa ainakin ensim­mäi­seen kysymyk­seen on helppo vastaus: ampuma­hiih­tos­ta­dionin ensilu­men­latu. Siellä kausi lokakuussa alkaa –…


 • Maanpuo­lus­tus­päivä

  Kontio­lah­della maanpuo­lus­tuksen esille­tuo­mi­seen tehty työ juhla­vuoden aikana huipentui syyskuussa järjes­tet­tyyn Maanpuo­lus­tus­päi­vään ja ‑juhlaan. Kontio­rannan vanhan varus­kunnan alueella pidetty tilai­suus kokosi yhteen yli 500 aiheesta kiinnos­tu­nutta. Kaikki Kontio­lahden yläkou­lujen ysit osallis­tuivat myös tapah­tu­maan. Tämä blogi­teksti esittelee Maanpuo­lus­tus­päivän kulun. Järjes­tä­jien kuukausien suunnittelu Pohjois-Karjalan Maanpuo­lus­tus­päivä ja ‑juhla on perin­teinen tapah­tuma, joka edellisen kerran järjes­tet­tiin Liperissä Ylämyllyn Paloau­kean alueella…


 • Saman katon alta Vaara Sportin majoi­tusta ja hyvää ruokaa sekä Power­feelin sporttia ja kokonais­val­taista hyvinvointia

  Saavun Kontio­ran­taan Kasarmi 2 ‑raken­nuksen pihaan tutus­tu­maan Vaara Sportin sekä Power­feelin toimin­taan, tänne on todella helppo tulla. Nousen rappusia kolman­teen kerrok­seen Power­feelin tiloihin; tänne tullessa energiset värit sekä viher­mat­toalue tuovat heti sport­tisen fiiliksen ja energinen yrittäjä Marianne Pirttinen (os. Hannonen) tuleekin jo iloisena terveh­ti­mään ovelle. Power­feelin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluu mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen…


 • Kollaan Vasaman alueen kunnostus

  Kollaan Vasama on Kontio­lahden arvok­kain ja merkit­tävin muisto­merkki sekä koko maakunnan maanpuo­lus­tus­työn symboli. Muisto­merkki on kunnia­no­soitus Talvi­sodan Kollaan ja Uomaan taiste­luiden saavu­tuk­sista. Kuvan­veis­täjä Kalervo Kallion veistämä patsas, joka on tehty kimal­ta­vien spekt­ro­liit­tien koris­ta­masta labrador-kivestä, paljas­tet­tiin 20.11.1959. Kunnan 150 juhla­vuoden ja varus­kunnan lakkaut­ta­misen 10-vuotis­päivän innoit­ta­mana saatiin ajatus kunnostaa Kollaan Vasaman alue. Muisto­merkin suunnit­te­lijan ja veistäjän toivomus…


 • Etsitään pohjois­kar­ja­lai­suuden ydintä – tietenkin Pohjois-Karjalan keskipisteessä

  Kontio­lahden kunnan PUSU-hanke mahdol­listaa kulttuuri- ja taide-elämysten tuotta­misen Kontio­lahden pohjoi­silla alueilla. Hieman pohjois­kar­ja­lai­sit­tain vinksah­ta­neesti järjes­tämme syksyisen kulttuu­ri­vael­luksen Pohjois-Karjalan keski­pis­tee­seen, ja tietenkin siihen entiseen keski­pis­tee­seen, ennen kuin Heinä­vesi liittyi meihin. Vaellamme yhdessä ryhmässä noin puoli tuntia ja saavumme sopivasti nokipan­nu­kah­veille, ja siitä noin 45 minuutin esitys alkaakin. Tarjolla siis kulttuuria keskellä luontoa, kevyttä liikuntaa, kahvia ja…


 • Kivinie­messä voi tutustua taitei­li­jaan vaelluksen keskellä 

  Kontio­lahden kunnan PUSU-hankkeen taitei­li­joita on työsken­nellyt Kiviniemen retkei­ly­ti­lalla kesän 2023 aikana. Taitei­li­ja­re­si­denssi tarkoittaa paikkaa, jossa taitei­lija voi asua ja työsken­nellä määrä­ajan. Yleensä päämää­ränä on tarjota työsken­te­lyyn resurs­seja, edistää vuoro­vai­ku­tusta ja elävöittää taide-elämää residens­si­paik­ka­kun­nalla. Taitei­lijat valit­tiin kuukauden mittai­sille jaksoille hakemusten perus­teella keväällä 2023. Kesäkuun taitei­lija oli kuvatai­tei­lija Simo Kontio, joka toteutti retkei­li­jöiden ja paikal­listen asukkaiden kanssa…