Kontio­lahden Matkai­luInfo – Löydä sinulle paras tapa kokea Kontiolahti!

Kontio­lahden matkai­lue­ko­sys­teemin kansain­vä­lis­ty­mis­hanke odottaa toimil­laan kansain­vä­lis­ty­misen lisäksi myös lähimat­kailun vetovoi­ma­piikkiä.

Suoma­lai­sista yhä useampi haluaa matkailla oman asuina­lu­eensa lähis­töllä sen sijaan, että lähtisi kauemmas tai ulkomaille. Syinä ovat esimer­kiksi matkailun kustan­nusten nousu, lähimat­kailun helppous ja sen tuomat positii­viset vaiku­tukset ympäris­töön. Visit Finlandin vuoden 2021–2025 matkai­lustra­te­gian mukaan parhaiden tulok­sien saavut­ta­mi­seksi Suomen matkailun tulisi tuottaa vaikut­tavaa markki­nointia ja kehittää matkai­lua­lueiden digitaa­lisia alustoja vastaa­maan paremmin asiak­kaiden palve­lu­pol­kuja. Jo valta­kun­nal­li­ses­tikin matkailun visiona on siten nostattaa kestä­vyyden näkökulmaa matkai­lussa sekä tuottaa tunnet­tuutta alueelle ja alueen upeille matkai­lu­toi­mi­joille markki­noinnin keinoin. Niin paikal­lista, valta­kun­nal­lista kuin kansain­vä­lis­täkin kysyntää on jo olemassa, mutta mitä Kontio­lahden matkai­lu­tar­jon­nalle kuuluu.

Yksi Kontio­lahden matkai­lue­ko­sys­teemin kansain­vä­lis­ty­mis­hank­keen konkreet­ti­sista tuotok­sista – Kontio­lahden Matkai­luInfo – julkais­taan 24.5. Joensuun Kauppa­to­rilla Kesän avaus ‑tapah­tu­massa. Infopis­tettä pilotoi­daan kesän 2024 ajan sen kiertäen Kontio­lahden yrityksiä ja matka­koh­teita. Itsepal­ve­luna toimivan digitaa­lisen infopis­teen odote­taan lisäävän niin matkai­li­joiden kuin paikal­lis­tenkin tietoi­suutta alueen matkailun toimi­joista ja mahdol­li­suuk­sista. Infopiste on siis osa laajempaa pyrki­mystä kehittää alueen matkailua vastaa­maan niin valta­kun­nal­lista matkai­lustra­te­giaa kuin Kontio­lahden matkailun tiekar­tankin visiota. Se ei ainoas­taan tarjoa tietoa matkai­li­joille, vaan myös vahvistaa paikal­listen yhteyttä omaan ympäris­töönsä, sen tarjoa­miin mahdol­li­suuk­siin ja kannustaa tarkkai­le­maan omaa asuina­luet­taan uusin silmin. Matkai­luInfon kaltaiset ratkaisut ovat askel kohti kestä­vämpää ja monipuo­li­sempaa matkailua, joka hyödyttää sekä vierai­li­joita että paikal­lisia. Matkai­luInfo voi siten toimia esimerk­kinä muillekin alueille siitä, miten digitaa­liset ratkaisut voivat parantaa matkai­lu­ko­ke­musta ja edistää kokonais­val­tai­sesti alueen elinvoimaisuutta.

Digitaa­lisen Matkai­luInfon päänäytön etusivu sisältää kolme pääosiota: Kontio­lahden matkai­lu­koh­teet, josta pääsee kurkis­ta­maan omien mielen­kiin­non­koh­teiden mukaisia kohteita Kontio­lahden matkai­lu­tar­jon­nasta, kesän 2024 matkai­lu­tar­joukset sekä alueen ajankoh­taiset matkai­lu­asiat ja tapah­tumat. Lisäksi matkailun kehit­tä­mis­työn edistä­mi­seksi on toteu­tettu kysely­ar­vonta, johon Infon käyttäjä voi osallistua omalla puheli­mella diginäy­töllä olevan QR-koodin kautta. Kysely­ar­vonnan upeita palkin­toja tarjoavat Venejoen Piilo ja Sampon mökit majoi­tus­lah­ja­kort­tien muodossa, Selkie Green care, Alapihan Arboretum, Sisu Fishing sekä Kontio­lahti Outdoor taas elämys­lah­ja­kor­tein. Lisäksi arvonnan tuote­pal­kinnot tarjoavat HK-Varma, Kontio­Mehu, Kupilka ja Clash Discs!

Tulethan siekin testaa­maan Matkai­luInfoa ihan paikan päälle! Tarkista kesän aikataulu alta. Haavei­litpa sitten pidemmän ajan yöpymi­sestä, elämyk­sel­li­sestä veneret­kestä Höytiäi­sellä tai vaikkapa perin­tei­sistä kesäpäivän pulla­kah­veista, Matkai­luIn­fosta löydät huippu­tar­joukset näihin kaikkiin!

Myös jo matkaa suunnit­te­leva voi tarvit­taessa omalla laitteel­laan pistää Matkai­luInfon tarjoukset ja kohteet korvan taakse osoit­teessa www.playkontiolahti.fi/kontiolahden-matkailuinfo.  

Kesän aikataulu:

Kesän avaus – Joensuun Kauppatori24.–25.4.2024
K‑Supermarket Lehmo27.5.–2.6.2024
Hotel Julie3.6.–9.6.2024
Kontio­lahti Outdoor Ampumahiihtostadion10.6.–16.6.2024
Muistojen Raja ‑museo17.6.–20.6.2024
Hotel Julie24.6.–28.6.2024
Kontio­lahden Kanavateatteri29.6.2024
Höytiäisen Helmi1.7.–4.7.2024
Vaara Sport8.7.–14.7.2024
Motelli Kontio15.7.–21.7.2024
Muistojen Raja ‑museo22.7. ->

Nähdään Kontio­lah­della!

Teksti: Sanna Vanninen

Kuvat: Sanna Vanninen, Kati Kukkonen ja Anne Mujunen