Museo & Perinnetila 

Terve­tuloa Muistojen Raja ‑museoon ja Sotahis­to­rian Perinnetilaan

Tutustu lisää alla Muistojen Raja ‑museoon (Kasarmi 1, Jääkä­rintie 21, Kontio­ranta) ja Kontio­lahden Sotahis­to­rian Perin­ne­ti­laan (Vaara Sport, Kasarmi 2, Jääkä­rintie 88, Kontio­ranta).

Muistojen Raja ‑museo on avattu

Muistojen Raja ‑museo on avattu Kontio­rannan Kasarmi 1 ‑raken­nuk­sessa (avajaisia vietet­tiin lauan­taina 28. lokakuuta 2023). 

Paikka: Kasarmi 1, Jääkä­rintie 21, Kontioranta

Muistojen Raja museo taltioi Kontio­lahden alueen maanpuo­lustus- ja sotahis­to­riaa. Museo palauttaa alueelle sieltä lähtöisin olevaa esineistöä, tarinoita sekä muistoja monen­lai­sessa muodossa.

Muistojen Raja tutkii Kontio­rantaa ja Kontio­lahden aluetta nimensä mukai­sesti erilaisten muistojen rajapin­tojen kautta: mitä muistoja, ihmisiä, organi­saa­tiota, taistoja, sotia ja toimintaa alueella on ollut?

Museon eri huoneissa pääset tutus­tu­maan näihin rajapin­toihin erilaisten kokemuk­sel­listen huone­ti­lojen kautta: jatko­sodan aikai­sessa korsussa astut takaisin asema­sodan aikaan, kaatu­neiden metsä kuljettaa kokijansa sodan kovuuden keskelle, Marokon Kauhun huone kertoo Aarne Juuti­laisen tarinan ja varus­kunnan makuu­tu­vassa tutus­tu­taan Pohjois-Karjalan prikaatin historiaan.

Museon teemassa yhdis­tyvät ajatus Kontio­lahden alueesta Suomen itäisenä ja maanpuo­lus­tuk­sel­li­sesti merkit­tä­vänä maantie­teel­li­senä raja-alueena, mutta samaan aikaan museon nimellä halutaan nostaa esiin uhka muistojen katoa­vai­suu­desta: milloin olemme astuneet muistojen rajan yli niin, ettei muistoja ja niitä kantavia ihmisiä ole enää mahdol­lista tavoittaa?

Muistojen Raja aloittaa pitkä­jän­teisen perin­ne­tiedon taltioi­mis­pro­sessin Kontio­lah­della. Tulevina vuosina aihee­seen liitty­vien muistojen, esineiden ja histo­rial­lisen materi­aalin keruuta on tarkoitus jatkaa ja museota laajentaa. 


Muistojen Raja ‑museon virtuaalinäyttely

Muistojen Raja ‑museon virtu­aa­li­näyt­tely on raken­nettu kevään 2024 aikana ja on nyt tutus­tut­ta­vissa alla olevan linkin kautta. Virtu­aa­li­näyt­telyn kautta pääsee tutus­tu­maan tarinoihin museo­vie­railua täydentäen. 

Tutustu Muistojen Raja ‑museon virtu­aa­li­näyt­te­lyyn tästä.

Virtu­aa­li­näyt­tely/-ympäristö on raken­nettu osana Kontion­loikka Oy:n hallin­noiman Kontio­lahden matkai­lue­ko­sys­teemin kansain­vä­lis­ty­mis­hank­keen toimintaa. Hanke on EUn osarahoittama.


Muistojen Raja ‑museon aukio­loajat ja hinnat

Avoinna

Aukio­loajat 1.6. alkaen:

  • ti–pe klo 12–19
  • la klo 10–16

Suljettu juhan­nusaat­tona ja ‑päivänä

Museo on esteetön.

Hinnasto

Muistojen Raja ‑museon pääsy­maksut ja hinnat 1.2.2024 alkaen:

Perus­maksut
LippuPääsy­maksu
Kerta­lippu5 €
Opiske­lijat, työttömät, eläke­läiset ja kotihoidon tuella olevat henkilöt 3 €
Alle 12-vuotiaat ja sotaveteraanitilman pääsy­maksua

Maksu­ta­pana käteinen tai pankki­kortti. Myös kulttuu­ri­se­telit käyvät. Mahdol­li­sesti tulevai­suu­dessa MobilePay. 

Ryhmä­liput
Ryhmä­kokoPääsy­maksu
10 henkilöä30 €
20 henkilöä60 €
30 henkilöä90 €
50 henkilöä150 €
Opastetut esittelyt ryhmille ennakkotilauksesta

Hinnat alkaen 79 €/tunti sis. viisi ensim­mäistä henkilöä.
Yhden tunnin opastuk­sella ensisi­jainen käynti­kohde on museo.
Kahden tunnin opastuk­sessa ehditään tutustua myös Sotahis­to­rian perinnetilaan. 

Opastuksen sopiminen ennak­koon: Jarkko Peiponen / Kontion­loikka Oy p. 050 472 4144. 

Opastetut kierrokset ja hinnat ryhmille
Ryhmä­koko1 tunti2 tuntia
5 henkilöä79 €150 €
10 henkilöä94 €170 €
20 henkilöä124 €200 €
30 henkilöä154 €230 €
50 henkilöä214 €290 €

Ensisi­jainen maksu­tapa ryhmä­va­rauk­sille verkko­kauppa tai lasku. https://shopkontiolahti.fi/

Kokous‑, juhla ja catering­pal­velut perin­ne­tilan yhtey­dessä toimi­valta VaaraS­por­tilta.
Kysy tarjous ryhmille: Tuija Vinkka p. 044 309 8500 tai [email protected] 

Tuotteet
TuoteHinta
T‑paita (punainen) koot M–XL25 €
Kupilka-ekolo­ginen kuksa20 €
Hihamerkki perin­ne­tila-logolla15 €
Kollaan Koru riipus tai korvakorut15 €
Kontio­lahti Maalais­pi­tä­jästä kasvu­kun­naksi ‑kirja49 €


Osoite: Kasarmi 1, Jääkä­rintie 21, Kontioranta

Lue lisää museosta täältä


Kontio­lahden Sotahis­to­rian Perin­ne­tila on avattu – terve­tuloa tutustumaan!

Kontio­lahden kunta on osana 150-juhla­vuoden ohjelmaa ja toimen­pi­teitä toteut­ta­massa Kontio­lahden sotahis­to­riaan liittyvän perin­ne­tilan & museon raken­ta­mista Kontio­rannan alueelle. Projekti on merkit­tävä osa alueen paikal­lis­his­to­riaan liittyvän perin­ne­tiedon välit­tä­mistä ja se on toteu­tettu laajassa yhteis­työssä alueen maanpuo­lustus- ja reser­vi­läis­toi­mi­joiden kanssa.

Sotahis­to­rian perin­ne­tila & museo on osa Kontio­lahden kunnan 150-juhla­vuoden toimen­pi­teitä. Projektin myötä raken­ne­taan pysyvä näyttely Kontio­rannan alueelle kasarmi 1 ja kasarmi 2 raken­nuk­siin kevään, kesän ja syksyn 2023 aikana. Näyttelyn ensim­mäinen vaihe avattiin kesäkuussa, toinen vaihe avataan syksyllä 2023 ja se täydentyy tulevien vuosien aikana. Sotahis­to­rian perin­ne­tila & museo koostuu kahdesta kokonai­suu­desta: perin­ne­tilan esine­näyt­te­lystä sekä museosta.

Esine­näyt­te­lyyn on koottu Kontio­lahden monipuo­li­seen sotahis­to­riaan, Kontio­rannan varus­kunnan histo­riaan ja Onttolan rajavar­tioston histo­riaan liittyviä esineitä, pukuja ja valokuvia. Näyttely sijaitsee Vaara Sportin tiloissa kasarmi 2 ‑raken­nuk­sessa.

Ensim­mäi­sessä vaiheessa esineet on jaettu seuraa­viin teemoihin liitty­viin vitriineihin:

  • Sotien 1939–45 Kontio­lahden joukko-osastojen historia ja esineet
  • Kontio­lahden Manner­heim­ristin ritarien teemavitriini
  • Kontio­rannan varus­kunnan ja sotilas­kodin historia ja esineet
  • Pohjois-Karjalan rajavar­tioston historia ja esineet
  • Kontio­lahden Suoje­lus­kunta ja Lotta Svärd ‑toiminnan historia ja esineet
  • Valokuvat (kirja sekä julis­teet) SA-kuvista alueen joukko-osastoista
  • Perin­neo­sas­tojen (mm. JR 34, JR 51, JR 9 & RjP.4) infotaulut

Perin­ne­ti­laan koottuja esineitä on hankittu osana kunnan 150-juhla­vuoden budjettia keräi­li­jöiltä sekä saatu lainaan tai lahjoi­tuk­sina alueen toimi­joilta. Esineet on luette­loitu ja numeroitu, jolloin niihin voi tutustua perin­ne­ti­lassa digitaa­lisen tai painetun oppaan avulla. Myöhem­mässä vaiheessa perin­ne­ti­laan lisätään AR/VR/MR tekno­lo­giaa hyödyn­täviä element­tejä. Perin­ne­ti­laan on myös toteu­tettu seinä­maa­laus, joka esittelee läpileik­kauksen alueen mielen­kiin­toi­seen historiaan.

Terve­tuloa tutustumaan!

Paikka

Kontio­lahden Sotahis­to­rian Perin­ne­tila / Vaara Sport
Jääkä­rintie 88, Kontio­lahti
Kasarmi 2

Avoinna

Kesäajan avoinna ryhmille tilauk­sesta. Ota yhteyttä Vaara Sportiin:

Tuija Vinkka
p. 044 309 8500
[email protected]

Huomioithan, että tilassa ei ole henkilöä paikalla. Näyttely toimii itsepal­ve­luna ja aulassa on saata­villa esine­luet­te­loita näytte­lyyn tutustumiseksi.

Lisätie­toja: www.perinnetila.fi

Tutustu esine­näyt­te­lyyn

Perin­ne­tilan näytte­lystä löytyy näyttelyn avajai­sissa lähes 200 numeroitua esinettä/kokonaisuutta. Vitrii­neissä on nähtä­villä mm. palkin­toja, mitaleja, ansio­merk­kejä, patsaita, asuja, standaa­reja, lehtiä, kirjoja ja asiakirjoja. 

Malli­nuk­kejen päällä nähdään mm. Rajavar­tio­lai­toksen, Suoje­lus­kunnan, Lottien ja Sotilas­kodin pukuja. Myös jatko­sodan sotilaan asu, lento­kap­teenin puku, armeijan lumipuku sekä Kontio­rannan varus­mies­pal­ve­luksen viimeisen saapu­mi­serän pukuja on nähtä­villä malli­nuk­kejen yllä. 

Vaara Sportin tilaan voi myös jäädä lukemaan erillisiä lainat­tuja sotahistoriakirjoja. 

Esine­näyt­tely päivittyy ja numeroitua luetteloa myös päivitetään. 

Tutustu näyttelyn esine­luet­te­loon täältä:

Esine­luet­telo: tinyurl.com/esineluettelo  

Otos näyttelyn esineistä

Sotien 1939–1945 joukko-osastot

Kontio­lahden varus­kunta ja sen historia perustuu 1940-luvun alkuun, jolloin Kollaalta talvi­sodan jälkeen saapuivat mm. JR34 riveissä taistel­leet sotilaat ja ryhmit­tyivät puolus­tuk­seen Pielis­joki-Pyhäselkä väliselle kannak­selle. Tästä sai alkunsa Kontio­rannan varuskunta. 

Kontio­lah­della perus­tet­tiin lukuisia joukko-osastoja jatko­so­taan. 7. Divisioonan joukoista Jalka­vä­ki­ryk­mentti 9 oli pääosin varus­mie­syk­sikkö ja Jalka­vä­ki­ryk­mentti 51 pääosin Pohjois-Karjalan Suoje­lus­kun­ta­piirin reser­vi­läi­sistä koottu rykmentti. 

Esine­näyt­te­lyssä on esille useita kymmeniä esineitä, jotka liittyvät viime sotiemme histo­riaan. Lisäksi infotau­lujen kautta voi tutustua perin­ne­jouk­ko­jemme tarinoihin. 

Manner­heim-ristin ritarit

Kontio­lah­della synty­neistä henki­löistä jatko­sodan ansioista korkeim­malla kunnia­mer­killä, Manner­heim­ris­tillä, palkit­tiin kaikkiaan kolme henkilöä: Valde Sorsa, Veikko Saare­lainen ja Lauri Albin Kokko. Määrä on kunnan koko huomioon ottaen todella korkea. 

Lisäksi alueella toimi­neista tai täällä perus­te­tuista yksiköistä, nimitet­tiin Manner­heim­ristin-ritariksi Rolf Winqvist Lento­laivue 44 sekä JR9:stä riveistä kadetti Yrjö Keinonen, aliker­santti Aarne Salonen, korpraali Tauno Suhonen, aliker­santti Veikko Vehvi­läinen, kapteeni Kauko Vilanti ja kapteeni Ahti Vuorensola. 

Esine­näyt­te­lyssä on esillä alueemme Manner­heim­ristin-ritarien palve­luk­seen ja histo­riaan liittyviä esineitä.

Jatko­sodan sotilaat

Esine­näyt­te­lys­sämme on esillä autent­tisia, viime sotiemme aikaisia esineitä. Yksi esine­ko­ko­nai­suus on jatko­sodan JR9/JR51 malli­so­tilas, jonka asepu­ku­ko­ko­nai­suus sisältää myös repun, kenttä­pu­he­limen sekä sota-aikaisen kypärän. Lisäksi esillä on hevosen satuloita sota-ajalta. 

Lento­toi­minta Kontiolahdella

Kontio­lah­della on varsinkin jatko­sodan aikana ollut monipuo­lista lento­toi­mintaa. Onttolan lento­kenttää on käytetty pommi­tus­len­to­lai­vueiden tukikoh­tana. Lisäksi Höytiäisen Hirvi­ran­nassa on kesäkausilla 1941–44 toiminut vesilen­to­ko­neiden tukikohta, jossa on suoma­laisten lento-osastojen kanssa toiminut saksa­lainen huolto­len­to­laivue Seekom­mando 1.

Esitte­lemme näytte­lyssä lento­ko­neen pienois­mallin sekä kapteeni Erkki Jaurin malli­puvun avulla alueemme lento­toi­minnan historiaa.

Kontio­rannan varus­kunta (Karjalan jääkä­ri­pa­tal­joona ja Pohjois-Karjalan Prikaati)

Kontio­lahden varus­kunta perus­te­tiin Kollaalla taistel­leiden JR34 sotilaiden toimesta vuodesta 1940 alkaen. Huhti­kuussa 1941 — kesäkuu 1941 välillä varus­kunnan joukko-osaston nimi oli 9.Prikaati. Tämän prikaatin tehtä­vänä oli perustaa jatko­so­taan mm. JR9. 

Jatko­sodan jälkeen alueella toimivat loppu­vuo­desta 1944 — kevää­seen 1948 Jalka­vä­ki­ryk­mentti 3 (toimintaa myös Nurmeksen ja Ylämyllyn varus­kun­nissa), touko­kuusta 1948 — marraskuu 1952 Jääkä­ri­pa­tal­joona / Jalka­vä­ki­ryk­mentti 3, joulu­kuusta 1952 — joulu­kuuhun 1956 Jääkä­ri­pa­tal­joona 5 sekä tammi­kuusta 1957 — kesäkuun 1990 loppuun saakka Karjalan Jääkä­ri­pa­tal­joona. Viimeinen Kontio­ranna varus­kun­nassa toiminut joukko-osasto oli heinäkuu 1990 — joulukuu 2013 välillä toiminut Pohjois-Karjalan Prikaati. 

Esine­näyt­te­lyssä on useita kymmeniä alueen histo­riaan liittyviä esineitä, henki­lö­ta­ri­noita, palkin­toja ja kunniamerkkejä.

Sotilas­koti

Kontio­lahden sotilas­ko­tiyh­dis­tyksen historia ulottuu aina Wiipurin Rykmentin aikoihin saakka. Alkupe­räi­seltä nimel­tään Jaakkiman Sotilas­koti on perus­tettu jo 1930-luvulla. 

Esine­näyt­te­lys­sämme on paljon esineitä ja pukuja Kontio­rannan sotilas­ko­tiin liittyen. 

Rajavar­tio­laitos

Pohjois-Karjalan rajavar­tiosto on ollut koko itsenäisen Suomen histo­rian ajan vahvasti läsnä Kontio­lah­della. Nykyäänkin Onttolan varus­kun­nassa koulu­te­taan varus­miehiä tiedus­te­li­joiksi vaati­viin sodanajantehtäviin.

Esine­näyt­te­lys­sämme on esillä lukuisiä esineitä Rajavar­tio­lai­toksen toimin­taan ja histo­riaan liittyen. Esillä on esimer­kiksi rajakap­teenin asepuku. 

Suoje­lus­kunta

Suoje­lus­kunta oli merkit­tävä maanpuo­lu­tus­toi­mija itsenäisen Suomen ensim­mäisten vuosi­kym­menten ajan, koulut­taen kymme­niä­tu­hansia miehiä ja pitämällä yllä reser­vi­läisten osaamista. 

Kontio­lahden Suoje­lus­kunnan historia on tärkeä osa alueen maanpuo­lus­tuksen histo­riaa. Esine­näyt­te­lys­sämme on esillä muun muassa Kontio­lahden Suojel­kus­kun­taor­kes­terin torvet sekä muutamia asepu­kuja Kontiolahdelta. 

Lotta Svärd

Lotta Svärd oli aikanaan merkit­tävä toimija naisten vapaa­eh­toisen maanpuo­lus­tus­työn organi­soi­jana. Sota-aikana Lotat järjes­tivät ilmaval­vontaa, toimivat sairaan­hoi­ta­jina, muonit­ta­jina sekä eläin­lää­kinnän tehtä­vissä. Monet Lotat rinta­malla aivan etulinjassa. 

Olemme koonneet näytte­lyymme katsauksen Lotta Svärd ‑järjestön histo­riaan ja esineis­töön. Esitte­lemme muun muassa Lotta-pukuja, ansio­merk­kejä sekä ilmaval­von­ta­tornin käsisuuntakehän.

Perin­ne­tilan tukijat

Kontio­lahden kunta

Kontion­loikka Oy

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perinnekilta

Sotien 1939–45 Kontio­lahden Perinnetoimikunta

Sotien 1939–45 Pohjois-Karjalan Perinneyhdistys

Kontio­lahden Reser­vi­läiset ry

Kontio­lahden Reser­viup­seerit ry

Kainuun Prikaati / Pohjois-Karjalan Aluetoimisto

Pohjois-Karjalan Asehis­to­rial­linen Kilta

Kontio­lahden Sotilaskotiyhdistys

Pohjois-Karjalan rajavar­tiosto

Rajamuseo