Kontio­lahti Outdoor

Kontio­lahti Outdoor vuokraa hiihto­vä­li­neitä ja fatbike-pyöriä Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dio­nilla. Ryhmille tarjolla ekoaseam­muntaa, tutus­tu­mista ampuma­hiih­toon ja rulla­hiih­to­kurssi. Valikoi­massa myös opastetut fatbike-retket ja muut aktivi­teetit. Ravin­tola Napakymppi palvelee talvikaudella. 

Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Kiviniemi

Majoi­tusta Herajärven kierrok­sella ja maaseudun ytimessä. Retkei­li­jänä tai ryhmä­oh­jelman järjes­tä­jänä löydät Kivinie­mestä, Kolin kansal­lis­puiston vierestä, aitta‑, teltta- ja caravan­ma­joi­tusta, sauna­pal­ve­luja, väline­vuo­krausta sekä ohjat­tuja aktiviteetteja. 

Kiviniemi on yksi suositun Herajärven kierros ‑retkei­ly­reitin aloitus- ja pääte­pis­teistä sekä retkei­ly­reit­tien solmu­kohta, jossa moni ulkoi­lija täydentää vesiva­ras­to­jaan ja viipyy yön tai useammankin. 

Kiviniemen palvelut uudis­tuvat. Tilalle raken­ne­taan uutta, hirsistä päära­ken­nusta. Raken­nus­töiden ja muutos­vai­heen myötä palvelut poikkeavat aiemmasta.

Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Sisu Fishing

Sisu Fishing järjestää ikimuis­toisia kalas­tus­retkiä kaiken­ta­soi­sille kalas­ta­jille sekä kesäisin että talvisin. Kalastus- ja saari­ret­killä pääsee nautti­maan venei­lystä ja saa parhaat kalas­tus­vinkit ammat­ti­laisen ohjauk­sessa. Tarjolla on kursseja myös lapsille ja nuorille.

Vieraile sivus­tolla

Eräpal­velu Kontiometso

Eräpal­velu Kontio­metso vie ulkoi­lusta ja kalas­tuk­sesta kiinnos­tu­neen luonto­ret­kelle. Kalas­tuksen saloihin tutus­tu­taan muun muassa verkko­ka­las­tuksen, uistelun, jigika­las­tuksen sekä pilkki­ret­kien merkeissä. Luonto­retki huipentuu yhtei­seen nuotioruokailuun. 

puh. 044 057 6445 

Finland Travel Company 

Pohjois-Karjalan alueen matkailu- ja ohjel­ma­pal­velut sekä matkan­jär­jes­telyt löytyy yhdestä osoitteesta. 

Vieraile sivus­tolla

HK Varma Oy

Kalaonni on taattu, kun lähtee ohjatulle vetouis­te­lu­ret­kelle ja kiinnittää siimaansa Kontio­lah­della käsityönä valmis­tetun vaapun. Uistin­val­mis­tajan omat vaaput ovat myös urhei­lu­ka­las­ta­jien suosikkeja. 

Vieraile sivus­tolla  

Luoto Outdoor

Luoto Outdoor on asian­tun­teva ja 100 % paikal­linen kalastus- ja elämys­mat­kai­lu­yritys Pohjois-Karjalassa.

Luoto Outdoor tarjoaa opastet­tuja pilkki­retkiä Pohjois-Karja­lassa. Pilkki­retken aikana opit pilkki­mään erilaisin menetelmin ammat­ti­tai­toisen kalas­tusop­paan kanssa.

Kesäisin Luoto Outdoor tarjoaa mm. kalastus- ja veneretkiä.

Vieraile sivus­tolla

Hyvin­voin­ti­pal­velut

Hieronta ja kunto­val­mennus Powerfeel

Hieronta ja kunto­val­mennus Power­feelin ja Power­feel-kunto­salin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluvat mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen hermos­toon kohdis­tuva väräh­tely), liikun­taoh­jel­mien laati­minen tai yksilöl­li­sempi räätä­löinti, ruokaoh­jelman laati­minen sekä kokonais­val­tainen urheiluvalmennus.

Hiihdon opetusta ja ryhmä­lii­kuntaa tilauk­sien mukaan, myös useamman henkilön kanta­vien sup-lautojen vuokraus, sisus­tus­suun­nit­te­lu­pal­velu (meart design) tai Mariannen jopa juhla­valla autolla kuskiksi esimer­kiksi häihin.

Palvelut löytyvät Kasarmi 2 ‑raken­nuk­sesta Vaara Sportin tiloista ja www-sivuilta sekä somesta (Facebook, Instagram).

Jääkä­rintie 88, kasarmi 2, 80790 Kontioranta 

Power­feel:
Vieraile sivus­tolla
FacebookInsta­gram

VireGym Lehmo

VireGym on helmi­kuussa 2024 Lehmon Liike­ta­loon avautuva uusi kuntosali.

  • Salin avajaisia viete­tään helmi­kuussa 2024
  • Sali on 120 m² kokoinen ja sisältää monipuo­li­sesti paino­pak­ka­lait­teita ja vapaita painoja
  • Salille on saata­villa jatkuvia asiak­kuuksia, sekä sarja- että kausilippuja
  • Salin yhtey­dessä toimii myös personal trainer ja kunto-ohjauspalvelut 
  • Kunto­salin yrittäjä on Laura Natunen
  • Natunen muutti Kontio­lah­delle vuonna 2016 ja on toiminut Joensuussa personal trainerina
  • Natunen on ollut liikunta-alan yrittä­jänä vuodesta 2012 lähtien ja omistaa liikun­ta­kes­kuksen Savonlinnassa

Sormusentie 1, 80710 Kontiolahti

Vieraile sivus­tolla (netti­sivut aukeavat tammi­kuun 2024 aikana)
Facebook

Hieromo Hermo­lepo

Fysio­lo­giaan perus­tuvaa hermo­ra­ta­hie­rontaa rauhoit­ta­vassa ympäris­tössä Varparannalla.

Vieraile sivus­tolla , Varpa­ran­nantie 45

Hieronta Kehokeskus

Hieronta- ja hyvin­voin­ti­pal­ve­luja Kontio­lahden kirkon­ky­lällä. Erikoi­suu­tena imukuppihieronta.

Vieraile sivus­tolla, Keskus­katu 21

Hyvin­voin­ti­hie­romo Helinä

Hieronta- ja personal trainer ‑palve­luja Kontio­lahden kirkonkylällä.

Vieraile sivus­tolla, Mänty­kaari 5

Selkie Green Care 

Valta­kun­nal­li­sesti arvok­kaalla maisema-alueella sijait­se­vasta Selkien kylästä löydät idyllisen kotie­läin­ti­lamme. Selkie Green Caressa tarjoamme hyvän mielen palve­luita eläinys­tä­vien avustuk­sella kaike­ni­käi­sille vieraille.

Olemme avoinna koko kesän, varaathan vierai­luai­kasi ennak­koon netti­si­vuil­tamme. Netti­si­vuil­tamme löydät myös kesän viikko-ohjelman! 

Vieraile sivus­tolla, Selkientie 27 b