Perin­ne­tila ja Muistojen Raja ‑museo kiinnos­tavat ja koskettavat

Sotahis­to­rian perin­ne­tila ja Muistojen Raja ‑museo avautuivat Kontio­rannan vanhan varus­kunnan alueelle, entisiin kasar­mi­ra­ken­nuk­siin kesän ja syksyn 2023 aikana. Näytte­ly­ko­ko­nai­suus on koottu kahteen erilli­seen raken­nuk­seen. Sotahis­to­rian perin­ne­tila on esine­näyt­tely, jossa on tutus­tut­ta­vissa yli 300 erilai­sista esinettä tai esine­ko­ko­nai­suutta. Muistojen Raja ‑museo puoles­taan esittelee sotiemme histo­riaa nykytek­no­lo­gian avulla sekä perin­teisin infotau­luin. Kaikkiaan museossa on yli 300 neliö­metriä näytte­ly­tilaa ja alueella on kesästä 2023 lähtien vieraillut tuhansia ihmisiä tutus­tu­massa alueen histo­riaan ja muiste­le­massa kokemuksiaan.

Perin­ne­tilan monipuo­linen esinenäyttely

Sotahis­to­rian perin­ne­tila on toteu­tettu yhteis­työssä alueella toimivan majoitus&catering ‑palve­luita tarjoavan Vaara Sportin kanssa. Yrityksen kolmeen kokous­huo­nee­seen raken­nettu Sotahis­to­rian perin­ne­tila on avoinna pääasiassa yrityksen aukio­loai­kojen mukaan. Myös kokous‑, kahvitus ja ruoka­pal­velut onnis­tuvat samassa raken­nuk­sessa, joten alueella voi hienosti järjestää jopa 100 hengen teematilaisuuksia!

Sotahis­to­rian perin­ne­tilan esine­näyt­tely koostuu seuraa­vista teemoista:

  • Sotien 1939–45 Kontio­lahden joukko-osastojen historia ja esineet
  • Kontio­lahden Manner­heim-ristin ritarien teemavitriini
  • Kontio­rannan varus­kunnan ja Kontiolahden
  • Sotilas­kodin historia ja esineet
  • Pohjois-Karjalan Rajavar­tioston historia ja esineet
  • Kontio­lahden Suoje­lus­kunta ja Lotta Svärd ‑toiminnan historia ja esineet
  • Valokuvat (kirja sekä julis­teet) SA-kuvista alueen joukko-osastoista
  • Perin­neo­sas­tojen (mm. JR 34, JR 51, JR 9, RjP.4 ja RjP.5) infotaulut

Muistojen Raja museo koskettaa ja tuo muistot esille

Muistojen Raja ‑museo taltioi Kontio­lahden alueen maanpuo­lustus- ja sotahis­to­riaa. Museo palauttaa alueelle sieltä lähtöisin olevaa esineistöä, tarinoita sekä muistoja monen­lai­sessa muodossa. Muistojen Raja tutkii Kontio­rantaa ja Kontio­lahden aluetta nimensä mukai­sesti erilaisten muistojen rajapin­tojen kautta: mitä muistoja, ihmisiä, organi­saa­tiota, taistoja, sotia ja toimintaa alueella on ollut?

Museon eri huoneissa pääset tutus­tu­maan näihin rajapin­toihin erilaisten kokemuk­sel­listen huone­ti­lojen kautta: jatko­sodan aikai­sessa korsussa astut takaisin asema­sodan aikaan, kaatu­neiden metsä kuljettaa kokijansa sodan kovuuden keskelle, Marokon Kauhun huone kertoo Aarne Juuti­laisen tarinan, varus­kunnan makuu­tu­vassa tutus­tu­taan Pohjois-Karjalan prikaatin histo­riaan ja vuoden 2021 aikana kuvattu Viimeinen Uinti ‑elokuva tuo esille varus­kunnan lasten muistot alueesta.

Museon aulati­loihin on koottu pieni­muo­toinen esine­näyt­tely, joiden teemoina ovat muun muassa Lottien toiminta, Suomen hevosen merkitys sotavuo­sina sekä lisäksi esillä on merkit­tävä kunnia­merk­ki­ko­koelma. Kontio­lahden alueen monipuo­lista histo­riaa on museossa esillä myös info- ja opaste­tau­lujen kautta.

Kesälle 2024 Muistojen Raja ‑museo uudistuu, kun talven aikana raken­netut uudet huoneet otetaan käyttöön. Yhdessä Pohjois-Karjalan Asehis­to­rial­lisen Killan kanssa toteu­tettu asehuone esittelee monipuo­lisen kattauksen viime sotiemme aikaisia aseita. Karjalan Lennoston Killan ja Joensuun Ilmasillan kanssa raken­nettu Ilmavoi­mien perin­ne­huone puoles­taan nostaa esille monipuo­lista lento­toi­mintaa lähia­lueil­lamme. Myös naisten roolia maanpuo­lus­tuk­sessa on paran­nettu ja näyttely tältäkin osin uudis­tunut. Virtu­aa­li­näyt­tely on myös avautu­massa ja tutus­tut­ta­vissa kesän aikana museon verkko­si­vuilla. Seuraathan myös Pohjois-Karjalan Tapah­tu­ma­ka­len­teria, sillä alueella järjes­te­tään useita teemaan liittyviä tapah­tumia kesän ja syksyn aikana!

Yhteys­tiedot:

Sotahis­to­rian Perin­ne­tila & Muistojen Raja ‑museo
Jääkä­rintie 21 ja Jääkä­rintie 88,
80790 Kontio­ranta

Lisätie­toja ja aukioloajat:

www.muistojenraja.fi

Teksti: Jarkko Peiponen

Kuva: Krista Asikainen