Puula­ji­puis­tossa Felix Riikosen käden­jäl­jissä — Alapihan Arboretum

Kontio­lahden Jakokosken kylän historia on monipuo­linen. Erityi­sesti sen yhdellä pihapii­rillä, Kallio­jär­ven­tiellä sijait­se­valla Helena Seudun omista­malla Alapihan Arbore­tu­milla, ja sen sadoilla puilla, olisi kerrot­ta­va­naan tuhat tarinaa. Isojaon aikaisen tilanu­mero yhden pihapii­rissä on arviolta 150 vuotta vanha kuusi, jonka tyvihal­kai­sija on yli metrin. Pihassa olevan aitan yhdessä hirressä on vuosi­luku, joka viittaa 1700-luvulle.

1960-luvulla alueella oli vanha maatilan pihapiiri ja peltoja. Tuolloin eläkkeelle jäänyt maanmit­taaja Felix Riikonen sekä tämän kirjan­pi­tä­jänä työsken­te­levä vaimonsa raken­sivat paikalle talon. Muutamia vuosia myöhemmin Felix istutti alueelle yli 300 eri lajia puita. Osa puista on melko harvi­naisia Suomessa. Kaikki ne ovat kuitenkin pohjoi­selta havumet­sä­vyö­hyk­keeltä, suurin osa Kanadasta, Yhdys­val­loista, Venäjältä, Japanista tai Kiinasta. Näistä noin 200 eri lajin edustajaa, kaikkiaan yli 1400 kasviyk­silöä on säilynyt tähän päivään. Vanhalle pellon­poh­jalle istutetut puut ovat menes­ty­neet todella hyvin ja monet näistä yksilöistä ovat kasva­neet täysi­kas­vui­siksi vain viidessä kymme­nessä vuodessa. Tänä päivänä puula­ji­puisto onkin Itä-Suomen laajin ja myös vanhin.

Helena Seudun omistuk­seen puula­ji­puisto eli Alapihan Arboretum lukui­sine kasvei­neen päätyi vuonna 2018. ”Olimme kunnos­ta­neet paikkaa Felixin perikunnan luvalla kyläyh­dis­tyksen toimesta jo pidemmän aikaa. Olen itse kotoisin tuosta vierei­seltä tontilta ja muistan Felixin jo lapsuu­desta, hän aina innok­kaasti esitteli puita täällä kävijöille. Ostin tilan, kun se tuli perikun­nalta myyntiin, ja onhan tämä todella hieno paikka”, kertoo Helena Seutu. Nyt noin kahden hehtaarin kokoi­sesta alueesta on Helenan mukaan ehditty kunnostaa noin neljäsosa.

Alapihan Arbore­tumin läpi kulkee Uilo-Jakokoski Luonto­polku, joka on kyläyh­dis­tyksen ylläpi­tämä. Noin neljän kilometrin mittainen polku alkaa Uilon laavulta ja päättyy Jakokosken Tähti­kal­liolle, joka planeet­ta­pol­kui­neen on itses­säänkin todella uniikki nähtävyys.

Helena Seutu majoittaa matka­laisia pihapiirin vieras­ma­jassa, joka on juuri valmis­tu­neena viihtyisä ja rauhal­linen majapaikka. Vieras­ma­jassa on tunnel­mal­linen takka­tupa kahdella sängyllä varus­tet­tuna. Harmaan liukuoven takaa löytyy modernit suihku­tilat ja puuläm­mit­teinen sauna. Helena vuokraa huonetta AirBnB:n kautta ja kysyntää on ollut todella paljon. Majoi­tus­käy­tössä Alapihan Arboretum palvelee ympäri­vuoden ja heinä­kuun ajan lauan­taisin puula­ji­puis­tossa on opastet­tuja kierroksia sekä myytävä yli sata vuotta vanhasta juuresta valmis­tettua ruisleipää.

Alapihan Arboretum
Puula­ji­puisto ja majoitus
Kallio­vaa­rantie 19, 81220 Kontio­lahti
p. 044 032 5354
Majoi­tus­va­raukset AirBNB

Blogi on julkaistu alunperin www.kontiolahti.fi sivus­tolla 15.7.2020. Kirjoit­taja ja kuvat Jarkko Peiponen