Koe sotahis­to­rial­linen Kontiolahti!

Kontio­lah­della on paljon nähtävää ja koettavaa sotahis­to­riasta kiinnos­tu­neille matkai­li­joille. Tässä blogiar­tik­ke­lissa luomme katsauksen ensim­mäisen maailman sodan kohtei­siin, Salpa­linjan linnoit­tei­siin, Veteraa­ni­puis­toon sekä Kontio­rannan varus­kunnan alueen muistomerkkeihin. 

Kontio­lahden vesitornia vasta­päätä lähtee luonto­polku Jakki­lan­vaa­ralle, jonne on kaivettu Venäjän keisari Nikolai II:n käskystä 400 metrin edestä taiste­lu­hau­toja ensim­mäisen maail­man­sodan aikaan.

Lähdemme matkaan Kontio­lahden vesitornin juurelta. Ylitämme 6‑tien ja poikkeamme luonto­po­lulle matkal­lamme kohti Jakki­lan­vaaraa. Pian meidät ympäröi vehreä suomai­sema. Pitkos­puiden molemmin puolin avartuu suopur­sujen ja jo kukki­neiden tupas­vil­lojen kostea pelto.

Kun taiste­lu­hau­toja ja korsuja alettiin kaivaa Jakki­lan­vaa­ralle ensim­mäisen maail­man­sodan aikaan 1910-luvulla, vaikut­ta­vien petäjien sijasta vaaralla kasvoi nuorta taimikkoa. Vaaralta oli selkeä näkyvyys Höytiäi­selle. Ei siis ihme, että Suomen silloinen suurruh­tinas, Venäjän keisari Nikolai II antoi käskyn puolus­tus­va­rus­tusten kaiva­mi­seen myös täällä.

Kesäkuinen mänty­metsä on täynnä elämää. Oravat kipit­tävät puiden runkoja pitkin, ja pikku­lin­tujen viserrys täyttää metsän.

Viiden minuutin kävely­matkan jälkeen polku haarautuu vaaralla oikealle ja vasem­malle. Jatkamme matkaa oikealle kohti taiste­lu­hau­toja ja miehistökorsuja.

’’Venäjän sotilaal­li­siin suunni­tel­miin kuului varus­tu­tu­minen mahdol­li­seen Saksan maihin­nousuun, joka tapahtui Etelä-Suomessa. Varus­tau­tu­minen näkyi myös sotaväen lisään­ty­mi­senä maakun­nas­samme sekä linnoi­tus­töinä maaseudun pienissä kylissä.’’

’’Kontio­lah­della varus­tukset koostuvat kallioon louhi­tuista tai maahan kaive­tuista ampuma- ja yhdys­hau­doista sekä miehistö- ja varas­to­kor­suista. Kontio­lah­della ei tehty lainkaan betoni­ra­ken­teisia varus­tuksia. Ensim­mäisen maail­man­sodan aikaiset puolus­tus­va­rus­tukset ovat tyypil­li­sesti pitkiä ja mutkit­te­levia (pisimmät satoja metrejä) ja useana toisiinsa välil­li­sesti liitty­vänä pätkänä.’’
Otteita Kontio­lahden vesitornin juurella sijait­se­vasta infotaulusta.

Taiste­lu­hauta Jakki­lan­vaa­ralla. Mutkit­te­levat taiste­lu­haudat on kaivettu käsin lapiolla. Venäläiset kaivat­tivat linnoit­teita alkuun myös paksun lumen aikaan.

Näkymä korsun pohjalta taiste­lu­hau­dalle. Korsuja on Jakki­lan­vaa­ralla yhteensä neljä, joista kahden kaiva­minen on jäänyt kesken. Suomen itsenäis­tyttyä muun muassa puolus­tus­va­rus­tusten puura­ken­teet ja korsujen katot on jouduttu purka­maan ja raken­nus­ma­te­ri­aalit palaut­ta­maan silloi­seen Venäjän Sosia­lis­ti­seen Federa­tii­vi­seen Neuvostotasavaltaan.

Jakki­lan­vaara on nimetty aikoi­naan vaaran kupeessa asuneen maanmit­tari-Jackin mukaan.

Vesitor­nilta pääsee nopeasti kävellen kirkon­kylän keskus­taan. Sotahis­to­rial­lisen kierroksen kirkon­ky­lällä tekee kepeästi kävellen tai pyörällä.

Poimin­toja Kontio­lah­delta sotahis­to­riasta kiinnostuneille:

Kontio­lahden evankelis-luteri­laisen kirkon Sanka­ri­hau­taus­maan yhtey­dessä pääsee tutus­tu­maan myös veteraa­ni­puis­toon sekä vapaus­sodan muisto­merk­kiin.
Kirkko­katu 6.

Evankelis-luteri­laisen kirkon sisäpi­halla sijait­seva vapaus­sodan muisto­merkki, taustalla sanka­ri­hau­toja ja veteraanipuisto.

Kuvan­veis­täjä Veikko Jalavan taidon­näyte, Sanka­ri­hau­tojen muisto­merkki. Jalava veisti myös Ontto­laan Rajamies­patsas ‑muisto­merkin.

Valde Matias Sorsa oli yksi kolmesta kontio­lah­te­lai­sesta Manner­heim-ristin ritarista.

JR9-jalka­vä­ki­ryk­mentin muisto­merkki entisen Kontio­rannan varus­kunnan paraa­ti­ken­tällä.
Jääkä­rintie 88.

Kollaan Vasama ‑muisto­merkki Kontio­ran­nassa, vuonna 2013 lakkau­tetun Pohjois-Karjalan Prikaatin pääportin lähei­syy­dessä.
Olli Tiaisentie 1.

Salpa­linja kohoaa näyttä­vänä muun muassa Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dionin lähimaastoissa.

Napakym­pin­tien varrelta on helppo poiketa tutus­tu­maan Salpa­lin­jaan ja keski­ras­kaa­seen m/43-mallin konekiväärikupuun.

Pohjois-Karja­laan tuotiin vuonna 1944 keski­ras­kaita koneki­vää­ri­ku­puja m/43 sijoi­tet­ta­viksi Salpa-asemaan.

Tulevai­suuden kuusi. Muistojen metsä istutet­tiin 27.5.2018 Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dionin ja Salpa­linjan lähei­syy­teen, Metsä­hal­li­tuksen maille. Katso tästä video Pohjois-Karjalan veteraa­nien muisto­metsän ‑Facebook-sivuilta.

Muistojen metsän yhtey­dessä komei­levat Antti Ticklen tekemät esimerk­ki­motit.
’’Sota-ajan motti­tal­koilla’’ viita­taan jatko­sodan aikana, vuonna 1942 talkoo­töin toteu­tet­tuihin kampan­joihin, joilla kannus­tet­tiin kaikkia kynnelle kykeneviä tekemään poltto­puita niitä tarvit­se­ville vähävaraisille.

Yksi Suomen sodan menes­tyk­sek­käistä taiste­luista käytiin Mönnin­vaaran laella.
Mönnin kylätien varrella, kiven­heiton päässä kyläta­lolta sijaitsee vuonna 1928 pysty­tetty muisto­merkki. Täällä rohkeat talon­pojat taiste­livat ja ajoivat venäläiset Karja­lasta 31.7.1808.

Napoleon ja Aleksan­teri I sinetöivät Suomen kohtalon solmies­saan Tilsitin sopimuksen vuonna 1807. Sopimuksen seurauk­sena Aleksan­teri I julisti sodan lankoaan, Ruotsin kuningas Kustaa IV Aadolfia vastaan. Suomen sota syttyi. Haminan rauhan myötä Ruotsi joutui luopu­maan Suomesta ja Suomi liitet­tiin autono­mi­seksi osaksi silloista Venäjän keisarikuntaa.

Kontio­lahden satama-alueella, rauta­tien makasii­ni­va­ras­tossa sijaitsi jatko­sodan aikana kaatu­neiden evakuoin­ti­keskus. Keskus oli toimin­nassa kahdesti, talvi­sodan jälkeen kaksi kuukautta ja kesällä 1944 puolen­toista kuukauden ajan.

Kontio­lahden satamaan on tuotu nähtä­ville myös muisto­tykki.
Satamatie 2.

Blogi­tekstiä varten on käytetty lähteenä Ritva Ahvenaisen Kontio­lahti: kirkon kylä ‑teosta ja haasta­teltu kirjai­lija Jorma Kankaista Jakki­lan­vaaran histo­riasta. Luettelo Kontio­lahden julki­sista taide­teok­sista ja muisto­mer­keistä ‑sivua on käytetty apuna tietojen koosta­mi­sessa.

Vaara-kirjas­toista voi lainata kirjai­lija Jorma Kankaisen tuotantoa. Muun muassa seuraavat teokset kannattaa laittaa lukulistalle:

Maakunnan maalin­noit­teet: ensim­mäisen maail­man­sodan aikaiset linnoit­teet Pohjois-Karja­lassa,
[J. Kankainen] 1999
Mökki yksillä — maja muilla: Kontio­rannan varus­kun­ta­laisten kesämökit ja yhtei­sö­majat 1950–1960,
[J. Kankainen] 2005
Valli­kai­van­nosta vapaus­tais­toon: venäläisten linnoi­tus­töistä Kontio­lah­della ensim­mäisen maail­man­sodan aikana,
[J. Kankainen] 1997
Kiveen hakattu, prons­siin valettu: Joensuun seudun sotahis­to­rial­liset muisto­merkit ja ‑laatat,
[J. Kankainen] 2007

Blogi on julkaistu alunperin www.kontiolahti.fi sivus­tolla 13.8.2020. Kirjoit­taja ja kuvat Katri Penttinen.