Retki­koh­teet

Maasto­pyö­räily

Joensuun seudun polut kutsuvat yli 200 kilometrin ilotte­luun. Joensuun seudun yhtenäinen reitistö sisältää monipuo­li­sesti erilaisia polku- ja tieosuuksia, jotka palve­levat erityi­sesti maasto­pyö­räi­li­jöitä mutta myös muita ulkoilijoita.

Joensuun seudun polut on ainut­laa­tuinen kokonai­suus Suomessa ja Euroo­passa. Kontio­lahden Kontion­polut, Liperin Kinttu­polut, Lykyn­lammen Lykyn­polut ja raken­teilla olevat Lehmon–Utranharjun Harju­polut linkit­tyvät toisiinsa Jaama Trail ‑rengas­reitin kautta. Reitistön varrella on muun muassa alamä­ki­pyö­räi­lyyn tarkoi­tettu Pärnä Bike Park, Lykyn­lammen ulkoi­lu­keskus, Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dion ja Utran tekniik­ka­rata. Reitis­töllä on yhteensä 16 laavu- ja tulipaikkaa.

Terve­tuloa nauttimaan!

Tutustu karttaan

Vieraile sivus­tolla

Pyörien vuokraus ja ohjatut retket

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Kontio­lahti Outdoor Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Karu Survival Vieraile sivus­tolla

Kontion­polut

Kontion­polut on Kontio­lahden suosi­tuin reitistö maasto­pyö­räi­lyyn, polku­juok­suun ja kävelyyn. Kontion­polut muodos­tuvat neljästä eri pitui­sesta ja haasta­vuus­ta­sol­taan erilai­sesta rengas­rei­tistä. Reitit yhtyvät Joensuun kaupungin ylläpi­tä­mään Jaama Trailiin sekä Lykyn­lam­melle ja sitä kautta yhdys­reittiä pitkin Liperin Kinttu­pol­kuihin. Kontion­po­luilta on myös yhdys­reitti Kolin­po­lulle, jota pitkin pääsee aina kansal­lis­mai­se­miin saakka. 

Hyviä lähtö­paik­koja reiteille ovat Kontio­lahden satama Satamatie 4 sekä ampuma­hiih­tos­ta­dion Napakym­pintie 24.

Vieraile sivus­tolla 

Vieraile kartta­si­vulla

Tulipaikat

Kontio­lah­della on runsaasti tulipaikkoja:

 1. Sauna­luoto
 2. Jere tulipaikka
 3. Jouhte­ninen tulipaikka
 4. Pitkä­luoto tulipaikka
 5. Munatsu tulipaikka
 6. Sikosaari tulipaikka
 7. Pekan sauna­saari tulipaikka
 8. Ryläyksen kota
 9. Musta­lahden taukopaikka
 10. Kiviniemen tauko­paikka
 11. Huuhka­jan­lampi tulipaikka
 12. Ahven­lammen autiotupa
 13. Hauta­järven taukopaikka
 14. Matolammin tulipaikka
 15. Pieni Koiri­lampi tulipaikka
 16. Urkka­lammin taukopaikka
 17. Ala-Salmi­lammin tulipaikka
 18. Ampuma­hiih­tos­ta­dionin tulipaikka

Tutustu ulkoi­lu­reit­teihin.

Tutustu karttaan.

Kolva­na­nuuro

Jylhän kaunis Kolva­na­nuuron rotko­laakso sopii hyvin myös päivä­ret­ki­koh­teeksi. Alueella kulkee viiden kilometrin rengas­reitti, jonka varrella on tulipaikka. Rotkon pohjalla kulkeva polku on osin haastava ja korkeus­erot suuria. Kontio­lahden puolei­selta parkki­pai­kalta reitti laavulle on kuitenkin helppo. 

Kolva­na­nuuro, Kontiolahti

Vieraile sivus­tolla

Herajärven kierros

Kolin kansal­lis­mai­se­missa kiertävä, suosittu 35–60 kilometrin pituinen Herajärven kierros on vaativa rengas­reitti, jonka varrelta löytyvät monipuo­liset retkei­ly­mah­dol­li­suudet ja palvelut. Yöpyminen on mahdol­lista reitin varrella esimer­kiksi aitta­ma­joi­tuk­sessa Kiviniemen tilalla tai reitin lähei­syy­dessä sijait­se­valla laavulla. 

Musta­lah­dentie 27

Vieraile sivus­tolla

Höytiäisen vanhat kalasaunat

Kontio­lahden erikoi­suu­tena ovat Höytiäisen saarilla sijait­sevat vanhat kalasaunat. Ne tarjoavat vesillä retkei­li­jälle histo­riaa huokuvan eväs- tai yöpymis­paikan. Osassa kohteista on myös perin­teinen sauna. 

Kalasau­noista Jussin­luoto ja Laita­saari ovat ns. varaus­kämppiä, joiden avaimet ovat varat­ta­vissa PR-Aitassa Kontio­lah­della. Avain­maksu 5 euroa. Kalasaunan voi varata enintään kahdeksi peräk­käi­seksi yöksi. 

Lisätie­toja: https://hoytiainen.fi/

Jouhte­ninen

Höytiäisen saarista Jouhte­ni­sella on mielen­kiin­toinen historia. Elokuussa 2004 saaren maisemaa muokkasi trombi. Saari on luonnon­ti­lassa, ja trombin jäljet on edelleen nähtä­vissä. Suojellut harjut ja rannat muodos­tavat kiinnos­tavan kokonai­suuden. Jouhte­ni­sella elää myös ainut­laa­tuinen samet­ti­muu­ra­hainen. Saaressa on kaksi rengas­reittiä tulipaikkoineen.

Jouhte­ninen, Höytiäinen

Vieraile sivus­tolla

Kolin­polku

Kolin kansal­lis­puisto ulottuu Kontio­lahden alueelle. Uurosta lähtevä Kolin­polku vie Kolille hienojen pohjois­kar­ja­laisten maise­mien läpi. Matkan varrella on mahdol­li­suus majoittua laavuissa ja autio­tu­vissa. Herajärven luonto­keskus Kivinie­messä on tarjolla myös aitta­ma­joi­tusta aamiai­sella. Ryläyksen huippu palkitsee retkei­lijän upeilla maise­milla ja hyvällä taukopaikalla.

Uurolantie 4

Vieraile sivus­tolla

Selkie – Rannoilta vaaroille ‑Cityno­madi-reitti

Rannoilta vaaroille on viiden kylän reitistö, joka esittelee reitin kylien mennei­syyttä, nykyi­syyttä, tapah­tumia ja toimintaa kuvin ja tekstein.

Vieraile sivus­tolla

Aktivi­teetit

Alamä­kiajo

Musta­vaaran lasket­te­lu­keskus tarjoaa kesäisin mahdol­li­suuden maasto­pyö­räi­lyyn. Lasket­te­lu­rin­teessä voi testata alamäkiajorataa. 

Selkientie 69

Vieraile sivus­tolla

Golf — Karelia Golf

Karelia Golfin 18-reikäinen rata tunne­taan vaihte­le­vana ja maise­mil­taan Suomen kauneim­pana. Kenttä on sopivan vaativa monen­ta­soi­sille pelaa­jille. Kahvila-ravin­tola palvelee kaikkia asiak­kaita ja on varat­ta­vissa myös kokouskäyttöön. 

Vaski­por­tintie 7 

Vieraile sivus­tolla

Juoksu | polkujuoksu

Juoksija löytää Kontio­lah­delta eriomaiset polku­juok­su­reitit. Suunnata voi esimer­kiksi Kontion­po­luille, Kolin­po­lulle, Lykyn­lam­melle tai Lehmonharjulle.

Kontion­polut, Napakympintie

Kolin­polku, Uurolantie 4

Lykyn­lammen urheilukeskus

Lehmonharju, Urhei­lu­ken­täntie 10

Kalastus

Opastettu kalas­tus­retki on helppo ja mukava tapa viettää päivä järvellä. Retken päätteeksi veneil­lään saareen ja valmis­te­taan saalis avotu­lella. Kontio­lahden kalave­sistä nousee muun muassa kuhaa, taimenta, haukea ja siikaa. 

Sisu Fishing  Vieraile sivus­tolla

Eräpal­velu Kontio­metso   puh. 044 057 6445

HK Varma Oy Vieraile sivus­tolla

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Koira­val­jak­ko­sa­farit

Innok­kaat koirat ulisevat jo vetoval­jaita puettaessa ja ilmassa on jänni­tyksen tuntua. Koira­val­jak­koa­je­lulla lumi pöllyää ja maisema avautuu uudesta näkökulmasta.

Finland Travel Company Vieraile sivustolla

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Lasket­telu

Musta­vaaran lasket­te­lu­keskus sopii erinomai­sesti perheille. Se tarjoaa monipuo­liset perheys­tä­väl­liset rinteet kaiken­ta­soi­sille lasket­te­li­joille
ja lautai­li­joille. Snouk­ka­parkki haastaa temppui­lijat testaa­maan taito­jaan, ja pienet lasket­te­lijat pääsevät harjoit­te­le­maan Pikku-Nallen rintee­seen.
Kahvio palvelee talvi­kau­della ja tarjolla on grilli­tuot­teita sekä paikan päällä leivot­tuja munkkeja sekä korvapuusteja. 

Selkientie 69

Vieraile sivus­tolla

Lumiken­käily ja metsäsuksihiihto

Talvinen metsä on taian­omainen ja herkistää kulkijan tarkkai­le­maan hiljaista maisemaa. Umpihan­gessa liikku­minen suksilla tai lumiken­gillä on haaste, joka palkitsee. Hienoimmat paikat voi löytää omatoi­mi­sesti tai lähteä matkaan oppaan johdolla. 

Lumiken­kien ja metsä­suk­sien vuokraus:

Karu Survival Vieraile sivus­tolla

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Maasto­hiihto

Kontio­lah­della hiihto­kausi alkaa jo lokakuussa jäähdy­te­tyllä ladulla. Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dionin yhtey­dessä sijait­se­villa laduilla voi testata kuntonsa kuului­sassa seinä­nousussa. Kunnan ylläpi­tämä latuver­kosto on erinomainen ja jääti­lan­teen salliessa pääsee hiihtä­mään myös Höytiäiselle.

Hiihto­ka­luston vuokraus

Kontio­lahti Outdoor Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Latuver­koston ajanta­sainen tieto Vieraile sivus­tolla

Maasto­pyö­räily

Kontio­lahti tarjoaa hyvin opastet­tuja reitti­ko­ko­nai­suuksia maasto­pyö­räi­lyyn Kontion­po­luilla. Suunnata voi myös esimer­kiksi Kolin­po­luille, Lykyn­lam­melle tai Lehmon­har­julle. Reitteihin pääsee tutus­tu­maan ohjatusti tai omatoimisesti. 

Pyörien vuokraus ja ohjatut retket

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Kontio­lahti Outdoor Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Karu Survival Vieraile sivus­tolla

Melonta

Kontio­lahti tarjoaa elämyksiä vesillä liikku­jalle. Pielis­joki ja Höytiäisen kanava ovat helposti saavu­tet­tavia melon­ta­koh­teita. Metsä­lam­milla ja joilla meloessa voi nähdä majavan­pa­toja, pieniä vesipu­touksia ja muita luonnon ihmeitä. Erämaan hiljai­suu­dessa voi onnistua bongaa­maan lintuja ja muita villie­läimiä. Opastet­tuja melon­ta­retkiä on saata­villa ohjelmapalveluyrittäjiltä.

Kanoot­tien ja kajak­kien vuokraus

Karu Survival          Vieraile sivustolla

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Höytiäisen Helmi  Vieraile sivus­tolla, Riihilah­dentie 7

Metsästys

Opastet­tuja metsästysretkiä.

Metsäs­tys­retket

Karu Survival Vieraile sivus­tolla

Pilkki­retket ja talvikalastus

Opastet­tuja pilkki­retkiä ja talvikalastusta.

Sisu Fishing   Vieraile sivustolla

Karu Survival  Vieraile sivus­tolla

Eräpal­velu Kontio­metso   puh. 044 057 6445

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi  Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Pyöräily

Retki Kontio­lahden eläväi­siin pikku­ky­liin onnistuu myös pyörällä. Maalais­mai­sema avautuu elävästi pyörän selästä. 

Pyörien vuokraus ja ohjatut retket

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Kontio­lahti Outdoor  Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Karu Survival  Vieraile sivus­tolla

Ratsastus

Jokirannan Ratsas­tus­koulu Vieraile sivustolla

Jokiran­nantie 30     

Joensuun Ratsas­tus­opisto Vieraile sivus­tolla

Kuurna-Kulhontie 93

Husulan hepat & kengitys

Marja­mäentie 10

Retkeily ja vaellus

Lähiret­keilyä voi harrastaa esimer­kiksi Kolva­na­nuu­rossa, Lykyn­lam­mella ja Kontion­po­luilla. Kolin­polku ja Herajärven kierros tarjoavat
haasta­vampa ja pidempiä reittejä

Varus­teiden vuokraus ja opastetut vaellukset sekä muut retkeilypalvelut

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi  Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Karu Survival  Vieraile sivus­tolla

Finland Travel Company  Vieraile sivus­tolla

Eräpal­velu Kontio­metso puh. 044 057 6445

Rulla­hiihto

Ampuma­hiih­tos­ta­dionllla on kesäisin käytössä on kunnos­tettu rulla­hiih­to­rata. Myös ampuma­penkka on käytet­tä­vissä harjoit­te­luun ympäri vuoden. 

Kurssit ja välinevuokraus

Kontio­lahti Outdoor Vieraile sivus­tolla, Napakym­pintie 24

Sup-lautailu

Kontio­lahden vesistöt ovat ihanteel­lisia kohteita suppai­li­joille. Taito­jaan voi testata esimer­kiksi Pielis­joella, Höytiäi­sellä tai Höytiäisen kanavalla. 

Sup-lautojen vuokraus

Herajärven retkei­ly­keskus Kiviniemi  Vieraile sivus­tolla, Musta­lah­dentie 27

Höytiäisen Helmi  Vieraile sivus­tolla, Riihi­lah­dentie 7

Suunnistus

Kunto­suun­nis­tuk­seen löytyy Kontio­lahden maastoista hyvät mahdollisuudet. 

(Kalevan Rasti, Kontio­lahden Urheilijat) 

Vieraile sivus­tolla

Veneretket

Opastettu kalas­tus­retki on helppo ja mukava tapa viettää päivä järvellä. Retken päätteeksi veneil­lään saareen ja valmis­te­taan saalis avotu­lella. Kontio­lahden kalave­sistä nousee muun muassa kuhaa, taimenta, haukea ja siikaa. 

Sisu Fishing   Vieraile sivustolla

Eräpal­velu Kontio­metso   puh. 044 057 6445