Aktii­viset aikuiset

Play Kontio­lahti – Kätketyt aarteet

Liiku ja nauti aktivi­tee­teista tai rentoudu hiljai­sessa maise­massa. Kontio­lahden monipuo­li­sissa
maastoissa onnis­tuvat maasto­pyö­räily, hiihto,patikointi, uinti, suunnistus, ratsastus, ekoaseam­munta,
golf ja melonta. Liikku­minen virkistää kehon ja rauhoittaa mielen.

Luonnon keskellä kiireet unohtuvat. Ulkoi­lu­rei­teille on helppo löytää keskus­tasta ja metsä­mai­se­maan
kaipaa­ville löytyy myös koske­ma­tonta korpea.

Pienten kylien persoo­nal­liset tapah­tumat, kulina­ris­tiset nautinnot ja aidot kohtaa­miset
ovat Kontio­lahden erikoi­suuksia ja aarteita.

Tekemistä

Kontion­polut

Kontion­polut tarjoaa hyvin opastet­tuja reitti­ko­ko­nai­suuksia maasto­pyö­räi­lyyn, polku­juok­suun tai kävelyyn. Jaaman­kan­kaan mänty­kangas sopii erinomai­sesti aktii­vi­sille liikku­jille ja luonno­nan­ti­mien keräi­li­jöille. Reitteihin pääsee tutus­tu­maan ohjatusti tai omatoimisesti.

Napakym­pintie

Golf

Karelia Golfin 18-reikäinen rata tunne­taan vaihte­le­vana ja maise­mil­taan Suomen kauneim­pana kenttänä. Laaduk­kaat kahvila- ja ravin­to­la­pal­velut sijait­sevat kentän yhteydessä.

Vieraile sivus­tolla

Hiihto

Kontio­lah­della hiihto­kausi alkaa jo lokakuussa jäähdy­te­tyllä ladulla. Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dionin yhtey­dessä sijait­se­villa laduilla voi testata kuntonsa kuului­sassa seinä­nousussa. Kesäisin käytössä on kunnos­tettu rulla­hiih­to­rata. Myös ampuma­penkka on käytet­tä­vissä harjoit­te­luun ympäri vuoden. 

Kalas­tus­retket

Höytiäisen parhaat kalapaikat löytyvät helpoiten palve­lun­tar­joa­jien valmiilla retkillä. Kalas­tus­ret­kien järjes­tä­jiltä voi tilata myös kyydin johonkin Höytiäisen tunnel­mal­li­sista kalasaunoista. 

Ohjel­ma­pal­velut

Melonta

Kontio­lahti tarjoaa elämyksiä vesillä liikku­jalle. Pielis­joki ja Höytiäisen kanava ovat helposti saavu­tet­tavia melon­ta­koh­teita. Metsä­lam­milla ja joilla meloessa voi nähdä majavan­pa­toja, pieniä vesipu­touksia ja muita luonnon ihmeitä. Erämaan hiljai­suu­dessa voi onnistua bongaa­maan lintuja ja muita villie­läimiä. Opastet­tuja melon­ta­retkiä on saata­villa ohjelmapalveluyrittäjiltä.

Ohjel­ma­pal­velut

Metsä­suk­si­hiihto ja lumikenkäily

Talvinen metsä on taian­omainen ja herkistää kulkijan tarkkai­le­maan hiljaista maisemaa. Umpihan­gessa liikku­minen suksilla tai lumiken­gillä on haaste, joka palkitsee. Hienoimmat paikat voi löytää omatoi­mi­sesti tai lähteä matkaan oppaan johdolla.

Ohjel­ma­pal­velut

Kolin­polku ja Herajärven kierros

Kolin kansal­lis­puisto ulottuu Kontio­lahden alueelle. Uurosta lähtevä Kolin­polku vie Kolille hienojen pohjois­kar­ja­laisten maise­mien läpi. Matkan varrella on mahdol­li­suus majoittua laavuissa ja autio­tu­vissa. Herajärven luonto­keskus Kivinie­messä on tarjolla myös aitta­ma­joi­tusta aamiai­sella. Ryläyksen huippu palkitsee retkei­lijän upeilla maise­milla ja hyvällä taukopaikalla.

Luonto & retkeily

Nähtävää

Kotiseu­tu­keskus

Kontio­lahden kirkon­ky­lällä sijait­se­vassa kotiseu­tu­kes­kuk­sessa järjes­te­tään kesäai­kaan konsert­teja ja tapah­tumia perin­tei­sessä maalais­mai­se­massa. 

Viere­vän­nie­mentie 5

Kontio­lahden vaarakylät

Mönni, Selkie ja Jakokoski ovat Kontio­lahden elinvoi­maisia kyliä. Vaara­mai­semat ja maalais­ky­lien tunnel­mal­liset pikku­tiet tulevat parhaiten tutuiksi polku­pyö­rällä tai kävellen.

Mönni

Selkie

Jakokoski

Alapihan Arboretum

Puula­ji­puis­tossa Jakokos­kella kasvaa 1 400 puuta ja puuvar­tista kasvia. Kesälau­an­taisin puistoon voi istahtaa kahville ja nauttia persoo­nal­lisen aitta­kah­vilan antimista. Kahvi­lasta voi ostaa mukaan itse paistettua ruisleipää. Arbore­tu­milla on mahdol­lista myös yöpyä moder­nissa pikku­huo­neis­tossa, jota vuokra­taan AirBnB:n kautta.

Vieraile sivus­tolla, Kallio­vaa­rantie 19

Kolva­na­nuuro

Jylhässä rotko­laak­sossa kulkeva reitti tarjoaa haastetta, korkeus­e­roja ja monipuo­lisen luontoe­lä­myksen. Reitin varrella on tulipaikka, joka on helposti saavutettavissa. 

Kolvana­nuuro, Kontiolahti

Vieraile sivus­tolla