Ekotu­rismin edelläkävijä

Play Kontio­lahti – vastuun­ottoa omasta ympäristöstä.

Kontio­lahti on luonto­mat­kai­lu­kohde, jonne pääsee helposti myös pyörällä, bussilla tai kävellen.
Pohjois­kar­ja­laisten luonto­suhde, luonnon vastuul­linen hyödyn­tä­minen ja kunnioit­ta­minen ovat
merkit­täviä arvoja, jotka huomioi­daan myös paikal­listen matkai­lu­yri­tysten tarjoa­missa palveluissa. 

Kontio­lah­della luonnon monimuo­toi­suutta vaali­taan monin tavoin. Kuurnan vesivoi­ma­lai­toksen alueella
suojel­laan järvi­lohta kutua­lueita kunnos­ta­malla. Alueelle avataan Laurin­virran luonto­polku, jossa järvi­lohen
elämään pääse tutus­tu­maan tarkemmin.

Linnun­suon entisen turve­suon ennal­lis­ta­minen ja hiili­diok­si­di­pääs­töjen minimointi on jopa
kansain­vä­li­ses­tikin tunnettu hanke. Höytiäisen upeisiin ranta­mai­se­miin on suunnit­teilla
ekolo­ginen vapaa-ajankeskus Arctic Blue Resort.