Jätkän­kynt­tilät kylillä

Jätkän­kynt­tilät kylillä ‑tapah­tuma on yksi kunnan 150-juhla­vuoden tapah­tu­mista. 150 jätkän­kynt­tilää jaetaan Kontio­lahden eri kylille ja ne sytyte­tään 25. marras­kuuta. Ympäris­tö­pääl­likkö Antti Suontama haastaa kyläläiset sekä kuntien päättäjät ja virka­miehet viettä­mään yhteistä juhlaa jätkän­kynt­ti­löiden loisteessa.

Jätkän­kynt­tilät odottavat viimeis­telyä ja kulje­tusta kylille.

Juhla­vuoden valotapahtuma

Antti Suontama ideoi juhla­vuo­teen oman valoai­heisen tapah­tuman marras­kuun kaamok­seen. Jätkän­kynt­tilät ‑tapah­tuma perustuu ihmisten kohtaa­mi­seen ja paikal­lisen raaka-aineen, puun hyödyntämiseen.

Kontio­niemen, kirkon­kylän ja Lehmon puisto­met­sien hoidosta on saatu monen­laista puuta, jota on myyty paikal­li­sille energiay­ri­tyk­sille ja metsäyh­tiöille. Puiden joukosta löytyi myös hyvää honkaa, jolle keksit­tiin muutakin käyttöä. Kunnan liikun­ta­paik­kojen työnte­kijät työstivät hongasta 30–100 sentti­metrin mittaisia pölkkyjä, joiden toiseen päähän tehtiin mootto­ri­sa­halla ristiin sahaus. Tämän jälkeen sahauksen alaosaan porat­tiin sivureiät yläviis­toon. Sytyk­keeksi annetaan tervas­roson pätkiä, ettei tarvitse käyttää niin sanottua ”Esson kiehisiä” eli sytytysnestettä.

Jätkän­kynt­tilä ei ole mikään energia­te­hokas keksintö. Taval­linen nuotio, jossa polte­taan kuivia pilkkeitä, on monin verroin monipuo­li­sempi avotuli. Mutta kuivan paikal­lisen puun poltto isona koris­te­tu­lena on huimasti hiili­po­si­tii­vi­sempi kuin öljytuot­teista tehty jätti­roihun poltto, tuumii Antti ilmas­to­työn näkökulmasta. 

Jätkän­kynt­ti­löiden perinne levinnyt pohjoi­sesta etelään

Metsä­museo Lustosta saadun infor­maa­tion mukaan jätkän­kynt­ti­löiden perinne on syntynyt Pohjois-Suomessa, jossa metsä­työ­miehet polttivat kuivaa Lapin keloa lämmi­tel­les­sään ja valmis­taes­saan ruokaa metsä­työ­maalla. Puukynt­tilä muistuttaa rakoval­keata, joka palaa pitkään puun sisäl­tämän tervan ansiosta. 1950-luvulla mootto­ri­sa­hojen yleis­tyessä alettiin valmistaa sahaa­malla puupölk­kyjä, joista syntyi nykyisen kaltaisia jätkän­kynt­ti­löitä. Ne asetet­tiin pystyyn lumihan­keen palamaan. Pohjoi­sesta tapa levisi koris­te­tu­leksi Etelä-Suomeen. Näin kertoo Wikipedia.

Teksti: Antti Suontama ja Esko Lehto

Kuvat: Esko Lehto