Juurilta nykypäi­vään

Terveiset täältä Kontiolahdelta!

Jääkausi on jättänyt meille erityisiä lahjoja. 10 000 vuotta sitten mannerjää sulaa ja muotoilee maisemaa. Höytiäinen kuroutuu muotoonsa ja Pielinen puhkaisee kyljes­tään joen, joka myöhemmin nimetään Pielis­joeksi. Syntyy metsien, vesien ja rotko­laak­sojen maisema, jonka keskelle vuonna 1873 perus­te­taan Kontio­lahden kunta. 

Täällä on tunnettu liikku­misen salat jo vuosi­sa­tojen ajan. Muinoin maalais­väki uskoi eniten hyöty­lii­kun­taan. 1900-luvulla ymmär­ret­tiin, että onhan ihmisen hyvä myös harrastaa. Syntyi monen­laista seura­toi­mintaa ja yhteisiä aktivi­teet­teja. Luonto­koh­teiden arvo ymmär­ret­tiin ja reittejä avattiin kunnan maastoihin. Suomen luovim­maksi kunnaksi valitulla Kontio­lah­della se tiede­tään edelleen: Vapaa-ajan tekemiset vaikut­ta­vissa kohteissa pitävät kehon liikkeessä ja mielen virkeänä. 

Kontio­lahti on ihanteel­linen kohde aktii­vi­selle matkai­li­jalle. Se sijaitsee metsäisen Pohjois-Karjalan sydämessä, kirkkaiden vesien kaina­lossa. Suuren kunnan alueella maisemat vaihte­levat. Täällä voi retkeillä kangas­met­sässä, pyöräillä pikku­teitä tai polkuja ja kiivetä vaaroille. Voi kulkea kallioiden kupeessa tai seikkailla rotko­laakson uumenissa. Vesillä liikku­misen ystävä suuntaa Höytiäisen pitkille hiekka­ran­noille, hyppää venee­seen tai innostuu kokei­le­maan melontaa. 

Hiihtäjää hemmo­tel­laan jäähdy­te­tyllä ladulla ja ampuma­hiih­tos­ta­dion kutsuu suksille sekä kansain­vä­liset maail­man­tason kuului­suudet että kotimaisen hiihto­väen. Hiljaisia latureit­tejä löytyy metsämaisemista. 

Play Kontio­lahti antaa tuoreet vinkit alueen parhaista puuhista. Sivuilla esitel­lään retki­koh­teita ja ulkoi­lu­reit­tejä, erilaisia pelipaik­koja ja liikun­ta­koh­teita, ravin­to­loita ja kahvi­loita sekä museoita. Lukuisat laaduk­kaat palve­lun­tar­joajat kuljet­tavat matkai­lijan seuruei­neen helposti kunnan ykkös­koh­tei­siin, kalave­sille, eräseik­kai­luihin ja muiden aktivi­teet­tien pariin. 

Kontio­lahti tuntee vahvuu­tensa ja toivottaa matkai­lijan terve­tul­leeksi maisemaan.