Muistojen Raja ‑museo on matka menneisyyteen

Viime lauan­taina, 28. lokakuuta 2023, Kontio­rannan Kasarmi 1 ‑raken­nuk­sessa avattiin Muistojen Raja ‑museo. Avajais­päi­vänä paikalle saapui noin 150 henkilöä ja museo­vie­raiden ilo ja hämmennys olivat käsin koske­tel­tavia: monen oli vaikea uskoa, että Kontio­ran­nassa on nyt oma museo; paikka, joka omistautuu esitte­le­mään alueen värikästä ja monivai­heista menneisyyttä.

Silmät kostuivat useaan ottee­seen lauan­tai­päivän aikana, kun vanhoista valoku­vista tunnis­tet­tiin tuttuja kasvoja – lähisu­ku­laisia, ystäviä ja edesmen­neitä läheisiä. Myös nauru kaikui museon betoni­sei­nillä, kun varus­kun­nassa työsken­nel­leet henkilöt saivat palata muiste­le­maan yhteisiä työvuo­siaan.

Muistojen Raja ‑museo tarjoaa vierai­li­joil­leen mahdol­li­suuden uppoutua Suomen itäisen raja-alueen ja Kontio­lahden maanpuo­lustus- ja sotahis­to­rian syvyyk­siin. Museo tuo esiin kontio­lah­te­laisten sotilaiden ja lottien sekä kotirin­taman muistoja, tarinoita ja esineistöä monen­lai­sissa muodoissa. Lisäksi museossa pääsee tutus­tu­maan Kontio­rannan alueella eläneiden yhteisön jäsenten tarinoihin. Museo on aikamatka, jolla vierai­lijat voivat astua takaisin mennee­seen aikaan useista eri näkökul­mista käsin.

Museossa on esillä esineistöä, valokuvia, sotien aikaisia filmi­tal­tioin­teja, henki­lö­haas­tat­te­luja sekä kokemuk­sel­lisia huone­ti­loja, joissa hyödyn­ne­tään lavas­tus­tai­detta ja audio­vi­su­aa­lista tarinan­ker­rontaa. Huone­ti­loissa vierai­lijat pääsevät tutus­tu­maan mennee­seen aikaan kokemuk­sel­listen ympäris­töjen kautta: jatko­sodan aikai­sessa korsussa pääsee astumaan takaisin asema­sodan aikaan, kaatu­neiden metsä kuljettaa kokijansa sodan kovuuden keskelle, Marokon Kauhun huone ylläpitää Aarne Juuti­laisen legendaa, ja varus­kunnan makuu­tu­vassa tutus­tu­taan Kontio­rannan varus­kunnan histo­riaan. Muistojen Raja ei ole vain museo, se on aikamatka muistojen rajapin­noille.

Museon teemassa yhdis­ty­vätkin ajatus Kontio­lahden alueesta Suomen itäisenä ja maanpuo­lus­tuk­sel­li­sesti merkit­tä­vänä maantie­teel­li­senä raja-alueena, mutta samaan aikaan museon nimellä halutaan nostaa esiin uhka muistojen katoa­vai­suu­desta: milloin olemme astuneet muistojen rajan yli niin, ettei muistoja ja niitä kantavia ihmisiä ole enää mahdol­lista tavoittaa?

Museo-projekti sai alkunsa vuonna 2020, kun Kontio­lahden kulttuu­ri­pal­velut toteutti lyhyte­lo­kuvan “Viimeinen uinti”, joka avaa Kontio­rannan yhteisön jäsenten muistoja ja histo­riaa. Elokuva valmistui syksyllä 2021 Taiteen edistä­mis­kes­kuksen myöntämän apurahan turvin, ja sen ensi-illan yhtey­teen raken­net­tiin Muistojen Kontio­ranta ‑näyttely. Näytte­lyssä kävi yli 800 vierai­lijaa sen viikon­mit­taisen aukiolon aikana. Kontio­rannan ainut­laa­tui­suus ja merkitys muistojen kollek­tii­vi­sena kehtona kiteytyi tuon kyseisen näyttelyn aikana. Ihmisiä saapui massoit­tain katso­maan elokuvaa ja tutus­tu­maan näytte­lyyn, ja kaikilla vierai­li­joilla oli oma tarinansa tai muistonsa kerrot­ta­vana Kontio­ran­nasta.

Tuolloin tuli selväksi, että Kontio­ranta tarvit­sisi pysyvän paikan, jonne voisi saapua muiste­le­maan ja tunte­maan niitä tunteita, joita Kontio­rannan aluee­seen ja sen histo­riaan liittyy. Onneksi viime syksynä (2022), kahden vuoden odottelun jälkeen Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­teriö myönsi Kontio­lahden kunnalle apurahan museo­pro­jektin toteut­ta­mi­seen. Ja nyt, Kontio­ran­nassa on oma tila muistoille, kohtaa­mi­sille, keskus­te­lulle, ja yhdessä olemi­selle. Muistojen Raja ‑museo on paikka, jonne voi saapua upottau­tu­maan muistoihin, jakamaan muistoja ja jossa voi synnyttää uusia muistoja.

Museon avajais­päivä oli ainut­laa­tuinen myös järjes­tä­jien näkökul­masta: juuri avattu museo­tila ei ollut hetkeä­kään hiljaa, vaan täyttyi jatku­vasta puheen­so­ri­nasta, naurusta, hymyistä, kyyne­listä ja hämmen­nyksen sekai­sesta soper­ruk­sesta. Kiitoksia jaettiin auliisti, kun vierai­lijat ilmai­sivat kiitol­li­suut­taan ja ihastus­taan näytte­lyyn ja museo­ti­loihin. Meidän, järjes­tä­jien, näkökul­masta Muistojen Raja ‑museo saavutti avajais­päi­vä­nään päämää­ränsä upealla tavalla; museossa esillä olevat muistot osoit­tivat, että ne eivät ole vain mennei­syyden jäänteitä; ne ovat sytyk­keitä, jotka paitsi tuovat esiin mennei­syyden muistoja, ne myös synnyt­tävät uusia muistoja. Museo avasi ihmisten sydämet, tarjoten tilan jakaa omia kokemuk­siaan ja tarinoi­taan, ja loi yhtei­söl­li­syyttä ainut­laa­tui­sella tavalla. Muistojen Raja on enemmän kuin museo; se on paikka, jossa yhteisön historia elää, ja jossa jokainen kävijä voi tulla osaksi Kontio­lahden rikasta menneisyyttä.

Esine­näyt­tely täydentää Muistojen Raja ‑museon kokoelmia

Juhan­nuksen jälkei­sellä viikolla Kontio­rannan vanhan varus­kunta-alueen Kasarmi 2:seen avattiin alueen sotahis­to­riaa esitte­levä esine­näyt­tely. Kontio­lahden sotahis­to­rian perin­ne­tila on paikan viral­linen nimi ja se sijaitsee VaaraS­portin tiloissa. Talvella näyttely on avoinna pääasiassa viikon­lop­puisin VaaraS­portin aukio­lojen mukai­sesti ja tilauk­sesta ryhmille muulloinkin. Kesäai­kana aukiolot olivat laajemmat ja myös kesälle 2024 on suunni­teltu päivit­täisiä aukioloja.

Kesän ja syksyn aikana esine­näyt­te­lyyn on tutus­tunut arviolta yli 1500 ihmistä. Esimer­kiksi avajais­päi­vänä vieraita oli yli sata ja 22.9. alueella pidetyn Maanpuo­lus­tus­päivän aikana kävijöitä oli noin 500. Aihe siis kiinnostaa ihmisiä ja paikal­lis­his­toria tulee olemaan tärkeä osa myös opetus­työssä tulevaisuudessa.

Esine­näyt­telyn teemoja ovat muun muassa Kontio­rannan varus­kunnan historia, Kontio­lahden sotilas­kodin historia, Onttolan Rajajää­kä­ri­komp­pa­nian ja Pohjois-Karjalan Rajavar­tioston historia, Suoje­lus­kunta ja Lotta Svärd toiminta Kontio­lah­della sekä alueella perus­tet­tujen joukko-osastojen historia. Kaikista näistä teemoista on koottu omat esine­näyt­telyt vitrii­neihin. Harvi­naisia esineitä näytte­lyssä ovat esimer­kiksi Manner­heim­ristin ritari Lauri ”Lassi” Kokon allekir­joit­tama onnit­te­lu­kortti asevel­jelle, Lottien ilmaval­von­ta­tornin käsisuun­ta­kehä sekä Kontio­lahden Suoje­lus­kun­tien ja Lotta Svärdin histo­riaan liittyvät esineet. 

Myös erilaisin puvuin varus­tet­tuja malli­nuk­keja on näytte­lyssä tätä kirjoi­tet­taessa yli kymmenen erilaista. Pukuko­koelman helmiä ovat muun muassa Hirvi­rannan lento-osasto Jaurin johtajan, kapteeni Erkki Jaurin malli­puku sekä muutamat autent­tiset pukuko­ko­nai­suudet Kontio­ran­nassa palvel­leilta henki­löiltä, esimer­kiksi ylivää­peli Jussi Terävän juhla­puku. Tutus­tut­ta­vissa ovat myös Kontio­lahden Suoje­lus­kun­tien pukuko­ko­nai­suudet, joita on näytte­lyssä kaksi erilaista. Toinen on Kontio­lahden Suoje­lus­kunnan päällikön Yrjö Räsäsen puku ja toinen Suoje­lus­kun­ta­poika Matti Heiskasen puku vuodelta 1939.

Esinei­siin voi tutustua näytte­lyssä painetun tai sähköisen esine­luet­telon avulla omalla älypu­he­li­mella. Lisätie­toja ja esine­luet­telo netissä www.perinnetila.fi

Teksti: Tiia-Mari Mäkinen ja Jarkko Peiponen

Kuvat: Noora Alanko