Kirkon­ky­lällä histo­rian siipien havinaa

Kontio­lahden kirkon­kylän historia ulottuu vuosi­sa­tojen taakse. Höytiäisen järven laineet huuhtoivat aikanaan ihan siinä nykyisen Kotiseu­tu­kes­kuksen tontin rajalla. Vanha pappi­lakin on aikanaan ollut ihan rannalla. Hieman yli 160-vuotta sitten tehdyn järven­laskun jäljet ovat monissa paikoissa nähtä­villä. Jyrkkä­piir­teinen ranta­penkka on nyt monien uusien asuina­lueiden pohjana. Tässä blogissa tutus­tumme muuta­miin, Kontio­lahden kirkon­kylän histo­rial­li­sesti merkit­tä­viin kohteisiin.

Kotiseu­tu­keskus

Kontio­lahden kirkon­kylän histo­riaan kannattaa aloittaa tutus­tu­maan Kotiseu­tu­kes­kuk­sella. 1800-luvun pihapiirin raken­nukset ovat kunnos­tettu ja paikka toimii tätä nykyä suosit­tuna juhla­paik­kana. Alueella järjes­te­tään lisäksi lukuisia, kaikille matkai­li­joille ja kunta­lai­sille avoimia kesäta­pah­tumia. Esimer­kiksi tässä blogi­sar­jas­sam­mekin esitellyt Navetta konsertit valloit­tavat pihapiirin vanhan navetan kesäkeskiviikkoisin. 

Kotiseu­tu­kes­kuksen kokous-ja juhla­tila Navet­ta­kon­sert­tien näyttä­mönä. Kuva: Johanna Kokkola.

Kotiseu­tu­kes­kuksen talo on entinen Kulhon Hovila, ja nimensä mukai­sesti se on sijainnut Kontio­lahden Kulhon kylässä. Talo on siirretty kirkon­ky­lälle 1990-luvun alussa. Talon tupaosa 1880-luvulta, salika­mari ja kamari 1910-luvulta. 

Kontio­lahti-Seura ry huolehtii tämän tärkeän perin­ne­koh­teen kunnosta. Yhdis­tyksen järjes­tä­missä avoimien ovien päivissä pihaan ja raken­nuk­siin voi tutustua omaan tahtiin. Kokous­ti­laksi vuokrat­tava päära­kennus tai kivina­vetta on idyllinen kokonai­suus. Kokouse­lä­myksen kruunaavat herkul­liset tarjoilut, joita yhdis­tyksen aktii­viset toimijat loihtivat kokous- ja juhlavieraille.

Tunnel­mal­linen juhla­tila. Kuva: Johanna Kokkola
Kotiseu­tu­museo

Kontio­lahden kirkon­kylän keskus­tassa, aivan pääkadun varrella sijaitsee vanhaan vilja-aittaan raken­nettu Kotiseu­tu­museo. Kontio­lahti-Seura ry:n ylläpi­tämä museo on avoinna kesäkau­della tilauk­sesta. 1871 vuonna valmis­tunut hirsi­ra­kennus on todella hieno ja monipuo­linen esineistö kertoo pitäjän historiasta.

Kirkko ja sankarihaudat

Kontio­lahden kirkko on todella kaunis puukirkko ja ensim­mäinen nähtä­vyys, johon kiinnittää huomiota kirkon­ky­lälle 6‑tieltä käännyt­täessä. Vuonna 1881 valmis­tunut rakennus sijaitsee mäen harjan­teella ja sitä ympäröivät sanka­ri­haudat. Arkki­tehti Georg Wileniuksen suunnit­te­lema kirkko on muodol­taan uusgoot­tinen, puinen risti­kirkko, jonka pääsi­sään­käynnin yläpuo­lella on kello­ta­puli. Kirkko on sakasti ja tapuli mukaan lukien 42,3 metriä pitkä ja ristin kohdalta 28,9 metriä leveä. Korkeutta harjan kohdalta on 16,52 metriä ja tornin huipulla 20,65 metriä. Kirkko on perus­kor­jattu ja muutettu värityk­sel­tään takaisin alkupe­räi­seen asuunsa vuonna 2009. 

Kontio­lahden kirkko. Kuva: Johanna Kokkola.

Kirkon vieressä on lukuisia sotahis­to­riaan liittyviä kohteita. Sanka­ri­hau­doissa lepäävät sanka­ri­vai­na­jamme ja näiden kunniaksi on pysty­tetty kolme muisto­merkkiä. Itsenäi­syy­temme vaihei­siin liitty­vissä kirkko­py­hissä paikal­liset reser­vi­läiset kunnioit­tavat menneiden sukupol­vien muistoa kunniavartiolla.

Vapaus­sodan muisto­merkki. Kuva: Johanna Kokkola.
Sotahis­to­ria­kartta

Yhteis­työssä Kontio­lahden kunnan, Kontio­lahden Reser­vi­läisten ja Sotien 1939–45 Kontio­lahden Perin­ne­toi­mi­kunnan kanssa on viime vuosina toteu­tettu useita projek­teja alueen sotahis­to­ria­koh­teiden esille tuomiseksi. 

Kontio­lahden sotahis­to­ria­kartta kokoaa yhteen kaikkiaan yli 40 viime sotien kohdetta ja muisto­merkkiä. Kirkon­kylän alueella näistä sijaitsee yli kymmenen. Edellä mainit­tujen kirkon muisto­merk­kien lisäksi lähia­lu­eella ovat muun muassa Talvi­so­taan lähdön muisto­merkki, Jakki­lan­vaaran tukikohta, sekä Kuolleiden neuvos­to­so­ti­laiden muisto­merkki. Lisätie­toja kaikista kohteista matkai­lusi­vujen Sotahis­toria ‑osiossa.

Jakki­lan­vaaran juoksu­hauta. Kuva: Johanna Kokkonen.

Linkkejä:

Kontio­lahti-Seura, Kotiseu­tu­keskus ja Kotiseu­tu­museo https://www.seurantalot.fi/talot/543-kontiolahti-seura-ry-2782 

Kontio­lahden kirkko ja seura­kunta https://www.kontiolahdenseurakunta.fi/kirkko-ja-tilat/kontiolahden-kirkko/kirkko/kirkkorakennus PLAY Kontio­lahti Sotahis­toria ‑sivusto https://playkontiolahti.fi/sotahistoria