Polku­rei­tistö hurmaa maastopyöräilijän

Kontion­polut on Kontio­lahden suosi­tuin reitistö maasto­pyö­räi­lyyn, polku­juok­suun ja kävelyyn. Kontion­po­luilta löytyy vaihte­levaa reitistöä monipuo­lista treeniä varten. Kontion­polut muodos­tuvat neljästä eri pitui­sesta ja haasta­vuus­ta­sol­taan erilai­sesta rengas­rei­tistä. Reitit yhtyvät Joensuun kaupungin ylläpi­tä­mään Jaama Trailiin sekä Lykyn­lam­melle ja sitä kautta yhdys­reittiä pitkin Liperin Kinttu­pol­kuihin. Kontion­po­luilta on myös yhdys­reitti Kolin­po­lulle, jota pitkin pääsee aina kansal­lis­mai­se­miin saakka.

Jaama Trailin monipuo­lisia maastoja

Jaama Trail on yli 60 kilometrin mittainen, Joensuun ja Kontio­lahden alueella kulkeva ympyrä­reitti, joka putkahtaa Kontio­lahden kunnan alueelle Utran-Lehmon maastoissa, kulkien Lehmon­harjun, Kylmä­ojan, Jaaman­kan­kaan ja Punta­ri­kosken maastojen kautta Lykyn­lam­melle ja sieltä edelleen Joensuun puolelle.

Kontio­lahden alueella Jaama Trail on pääasiassa helposti poljet­tavaa hiekka- tai kangas­poh­jaista polkua ja metsä­au­to­tietä. Esimer­kiksi Jaaman­kan­kaalle orans­silla merkityt Jaama Trailin polut sopivat hyvin kaiken kuntoi­sille polki­joille, ihan aloit­te­li­joista alkaen. Jos ajatuk­sissa on pistäytyä polulla harjoit­te­le­massa maasto­pyö­räilyä, hyvä reitti­suo­situs on esimer­kiksi Jaama Trailin pätkä Taski­sen­tien uudelta pysäköin­tia­lu­eelta Hirvi­särkän uimaran­nalle ja takaisin.

Hieman haasta­vam­mista pätkistä tykkää­välle Jaama Trailin siirtymä Lehmon terveys­a­seman kohdalta Kylmä­ojalle on oiva valinta, sillä Ukonharjun juurikot ja kivikot nousui­neen haastavat polkijan taidot ja saavat hien pintaan.

Kokonai­suu­des­saan Jaama Trail Kontio­lahden puolella on miellyt­tävää polkea ja maisemat vaihtuvat tiuhaan. Ajoin koko Jaama Trailin heinä­kuussa 2023 alkaen Joensuusta ja aktii­vinen ajoaika kokeneelle pyöräi­li­jälle oli noin 3 tuntia ja 40 minuuttia.

Uudet Harju­polut haastavat

Kesälle 2022 Lehmon­har­julle valmistui useampi kilometri maasto­pyö­räi­lyyn sopivia uusia polku­lin­jauksia. Osittain polut tukeu­tuvat alueen aiempaan polku­ver­kos­toon, esimer­kiksi Jaama Trailin orans­silla merkat­tuun uraan.

Kokonaan uutta ovat viole­tilla värillä maastoon merkatut Lehmon­harju Trailin muutamat pätkät soramontun laavulta länteen päin. Polut on johdettu kulke­maan jääkauden harju­muo­dos­telman rintei­siin hieman mutki­tellen. Ylämä­keen poljet­taessa ne haastavat maasto­pyö­räi­lijän kuntoa ja taas toiseen suuntaan ovat tekni­sesti hieman vaativia vauhdik­kaiden laskujen ja mutkien ansiosta. Lehmon­harju Trail on kerras­saan hieno pieni polku­pätkä ison reitistön osana! Lisää tekniik­ka­har­joi­tuksia on mahdol­lista tehdä muutaman kilometrin päässä Joensuun puolella sijait­se­valla Utran tekniik­ka­ra­dalla, jonne pääsee Lehmon­harju Traililta oranssia merkintää seuraamalla.

Outdoor Activeen reitit talteen

Kontio­lahden kunta otti vuoden 2022 aikana käyttöön Outdoor Active ‑palvelun, johon on ladattu suomen­kie­li­senä kattava kuvaus alueen polku­ver­kos­tosta ja nähtä­vyyk­sistä. Outdoor Active soveltuu myös poluilla liikku­mi­seen ja kohteiden paikan­ta­mi­seen, sillä siinä on kätevä navigoin­tio­mi­nai­suus. Ainoa rajoite on, että esimer­kiksi ympyrä­rei­tillä kierto­suunta on määri­tetty sovel­luk­seen, joten navigoi­dessa tämä tulee huomioida oikeiden ohjeiden saamiseksi.

Outdoor Activen perus­käyttö vaatii käyttä­jältä rekis­te­röinnin. Perus­käyt­täjän lisenssi on maksuton ja sillä saa käyttöön muutamia todella hyviä ominai­suuksia, kuten vaikkapa reitin GPX-jäljen latauksen sekä vastaa­vasti oman reitin suunnit­telun olemassa olevaa GPX-jälkeä käyttäen.

Kontio­lahden osalta Outdoor Activeen on ladattu kaikki polut, esimer­kiksi tässä blogissa esitellyt Jaama Trail ja Harju­polut. Lisäksi reitteihin suoraan liittyvät palvelut ja yritykset sekä kaikki sotahis­to­riaan liittyvät kohteet on merkitty sovel­luk­sene kohdepisteinä.

Reitti­va­lin­tojen äärellä stadionilla

Saavun Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dio­nille, mikä onkin loistava valinta pyöräilyn lähtö­pai­kaksi niin reittien kuin palve­lui­denkin osalta. Tällä kertaa minulla on oma pyörä mukana, mutta pyörän voi myös vuokrata Kontio­lahti Outdoo­rilta vaikkapa suurem­mal­lekin ryhmälle.

Tutkin vielä reitti­vaih­toeh­toja Kontion­polut-kartasta sekä Outdoor Active ‑sovel­luk­sesta. Tämän illan reitiksi valikoituu Stadium Trail. Stadium Trail on 8,5 km pituinen helppo reitti, mutta tarjoaa myös monipuo­li­suutta niin maasto­pyö­räi­li­jälle kuin reitillä juokse­ville lenkkei­li­jöil­lekin. Lähden matkaan ja moikkaan myös reitin vierellä olevan frisbee­golf-radan pelaajia.

Rokkia ja luonnonrauhaa

Laitan toiseen korvaan rokit soimaan veto-osuuk­sille, osan reitistä menen luonnon ääniä ja rauhaa kuunnellen. Reitti kiertää metsässä sekä pitkiä suoria että mäkio­suuksia sisäl­täen. Polku poikkeaa myös upeaan ranta­mai­se­maan, tänne onkin pysäh­dyt­tävä hetkeksi nappaa­maan pari kuvaa ja ihaste­le­maan maisemia. Pysäh­dyk­sellä bongaan myös musti­koita, niitä täytyykin maistella. Sitten takaisin pyörän selkään ja nosta­maan sykkeitä.

Sotahis­to­rial­lisia kohteita

Näen matkan­var­rella myös osan Salpa­linjan kivien vaikut­tavaa kivijonoa. Kontio­lah­della onkin paljon sotahis­to­rial­lisia kohteita ja niihin on mahdol­lista tutustua myös pyöräillen sotahis­to­ria­kartan tai Outdoor Active ‑sovel­luksen myötä. 

Merkityt reitit pitävät kartalla

Selkeästi merkitty reitti opastaa minut takaisin ampuma­hiih­tos­ta­dionin pihaan ihanan iltalenkin jälkeen, tänne on tultava uudes­taan ja ehkäpä seuraa­valla kerralla on vuorossa Välilampi Trail. Näin kesäi­sessä illassa on vielä hieman haastavaa hahmottaa, mutta totta se on – kohta ampuma­hiih­tos­ta­dio­nilla taas myös hiihde­tään, kun ensilu­men­latu avautuu jo lauan­taina 21.10.2023. (www.kontiolahtioutdoor.com)

Teksti ja kuvat: Jarkko Peiponen ja Krista Asikainen