Saman katon alta Vaara Sportin majoi­tusta ja hyvää ruokaa sekä Power­feelin sporttia ja kokonais­val­taista hyvinvointia

Saavun Kontio­ran­taan Kasarmi 2 ‑raken­nuksen pihaan tutus­tu­maan Vaara Sportin sekä Power­feelin toimin­taan, tänne on todella helppo tulla.

Nousen rappusia kolman­teen kerrok­seen Power­feelin tiloihin; tänne tullessa energiset värit sekä viher­mat­toalue tuovat heti sport­tisen fiiliksen ja energinen yrittäjä Marianne Pirttinen (os. Hannonen) tuleekin jo iloisena terveh­ti­mään ovelle. Power­feelin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluu mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen hermos­toon kohdis­tuva väräh­tely), liikun­taoh­jel­mien laati­minen tai yksilöl­li­sempi räätä­löinti, ruokaoh­jelman laati­minen sekä kokonais­val­tainen urhei­lu­val­mennus. Marianne järjestää myös hiihdon opetusta ja ryhmä­lii­kuntaa tilauk­sien mukaan, saisipa täältä myös useamman henkilön kantavia sup-lautoja vuokralle, sisus­tus­suun­nit­te­lu­pal­velua (meart design) tai Mariannen jopa juhla­valla autolla kuskiksi esimer­kiksi häihin.

Marianne on toiminut yrittä­jänä vuodesta 2009 lähtien ja Power­feel on toiminut Vaara Sportin tiloissa Kasarmi 2 ‑raken­nuk­sessa 1,5 vuoden ajan. Marian­nella on pitkä sekä monipuo­linen, melkein 30-vuotinen kilpaur­hei­lu­tausta lajei­naan maasto­hiihto, yleisur­heilu, jalka­pallo ja salibandy. Kokemusta on siis kertynyt niin yksilö- kuin joukkueur­hei­lusta myös maajoukkuetasolla.

Marianne pyrkii näkemään aina ihmisten vahvuudet ja monipuo­linen urheilu- ja ammat­ti­val­men­ta­ja­tausta, pitkä kokemus sekä liikun­na­noh­jaajan ja hierojan koulutus auttaa jo alkuvai­heessa tunnis­ta­maan asiak­kaan tavoit­teet. Asiak­kaan kanssa keskus­telun kautta päästään räätä­löi­mään sopivin ohjelma tai vaikkapa kokonais­val­tainen hyvin­voinnin paketti.

Kunto­salin alkukäyn­nillä Marianne opastaa asiak­kaalle mm. salin käytännöt ja alkukäynnin jälkeen kunto­sa­lille pääsee klo 6–21. Myös Vaara Sportin majoit­tujat pääsevät hyödyn­tä­mään kunto­salia majoit­tu­jille sovit­tuun hintaan.

Kunto­sa­lille on tulossa juuri lisää kunto­sa­li­lait­teita kuluvan viikon aikana ja suunnit­teilla on myös uusia valmen­nus­pa­ket­teja. Marianne suosit­telee palve­lui­taan kaikille ja toivottaa terve­tul­leiksi monella eri liikun­ta­taus­talla olevat asiak­kaat, myös vauvoja käy hoidet­ta­vana hieron­nassa. Matkai­li­jalle Marianne suosit­telee mm. kunto­sa­li­pa­kettia tai hieronta- ja Neuro­sonic-palve­luita ja suosit­te­leekin varaa­maan ajan jo vaikka majoi­tusta varatessa.

Palvelut löytyvät Kasarmi 2 ‑raken­nuk­sesta ja www-sivuilta sekä somesta (Facebook, Instagram).

Power­feel:
Vieraile sivus­tolla
Facebook, Insta­gram

Vaara Sport

Vaara Sport tarjoaa majoi­tusta ja tilauk­sesta hyvää ruokaa Kasarmi 2 ‑raken­nuk­sessa, tiloja on myös mahdol­lista vuokrata vaikkapa kokous- ja juhla­käyt­töön. Vaara Sportin yrittä­jänä toimii Tuija Vinkka ja hän on toiminut yrittä­jänä vuodesta 2018 lähtien: ensin Taival­kos­kella ja kahden vuoden ajan Kontio­lah­della. Kontio­lah­della on ollut hyvä toimia yrittä­jänä ja Kontio­lah­della on Tuijan mukaan tuntunut oikea tekemisen meininki. Suurim­pina asiakas­ryh­minä ovat olleet rippi­koulut, urhei­luseurat ja leiri­ryhmät mm. ampuma­hiihdon, maasto­hiihdon, suunnis­tuksen ja golfin parista sekä kansain­vä­linen vaihto-opiske­li­ja­leiri. Vaara Sport toteuttaa ruoka­pal­velut tilauk­sesta asiak­kaan ohjelman mukaan, mm. aamupala, lounas, päiväl­linen ja iltapala.

Vaara Sportilla järjes­te­tään myös paljon perhe­juhlia, muisto­ti­lai­suuksia sekä sukuko­kouksia. Vaara Sportin tiloissa oleva Kontio­lahden Sotahis­to­rian Perin­ne­tila on tuonut uusia asiakas­ryhmiä; sotahis­to­riasta kiinnos­tu­neita asiak­kaita, järjes­tä­mään kokouksia Perin­ne­tilan huoneissa sekä majoit­tu­maan ja järjes­tä­mään tilai­suuksia Vaara Sportilla.

Majoi­tus­paik­koja löytyy 80 henki­lölle. Huoneet ovat pääsään­töi­sesti 2–4 hengen huoneita, mutta toki asiak­kaina käy ryhmien lisäksi myös yksit­täisiä majoit­tujia. Majoit­tujan on mahdol­lista tilata ruoat myös esimer­kiksi seuraa­valle päivälle. Ensim­mäi­sessä kerrok­sessa sijait­sevat ruokailu- ja kokous­tilat, toisessa ja kolman­nessa kerrok­sessa majoi­tus­tilat sekä pienet kokoon­tu­mis­tilat ja kolman­nessa kerrok­sessa Power­feelin palvelut/kuntosali.

Play Kontio­lahti Kuva: Johanna Kokkola

Alakerran ruoka­sali muuntuu jopa 100–120 henkilön tilai­suuk­siin sopivaksi. Ruoka­salin lisäksi voi vuokrata kokous­ti­loja: ”Päämaja”-kokoushuone (n. 15 henkilöä), kaksi Perin­ne­tilan kokous­huo­netta (n. 20–25 henkilöä/huone). Alaker­rassa löytyy asiak­kaiden käyttöön myös olohuone biljardi- ja pingis­pöy­ti­neen sekä alue televi­sion katse­luun. Vaara Sportilla pääsee huolta­maan huolto­ti­lassa myös sukset tai pyörän ja toisessa kerrok­sessa voi pestä myös vaatteita. Tuija kertookin, että saman katon alta löytyy palvelut välineiden, vaatteiden ja ihmisen huoltoon: täällä voi majoittua hyvin, syödä hyvää ja paikan päällä tehtyä ruokaa pääsään­töi­sesti läheltä hanki­tuista kotimai­sista raaka-aineista.

Tuija toimii myös Vaara Cateringin yrittä­jänä. Vaara Catering toteuttaa pitopal­ve­lu­toi­mintaa (mm. häät, ristiäiset, muistotilaisuudet).

Tuija nostaa vielä ”30300training”-valmennuspaketin, jonka on luonut Jarmo Riski ja Ilkka Luttunen. Ko. valmen­nus­pa­ketti on lähtöisin maasto­hiih­to­puo­lelta, mutta sopii kaikille kestä­vyy­sur­hei­li­joille ja on tarkoi­tettu 12–16-vuotiaille nuorille. Valmen­nuk­seen kuuluu 30 ohjel­moitua valmen­nus­lei­ri­päivää ja valmen­nus­kausi kestää 300 päivää. Valmen­net­tava saa joka päivä kännyk­kään päivit­täisen harjoi­tus­oh­jelman yksityis­koh­tai­sine ohjeineen.

Vaara Sport tekee aktii­vista yhteis­työtä Power­feelin sekä muiden kontio­lah­te­laisten yritysten kanssa, mm. Luoto Outdoor ja Karu Survival. Vaara Sport onkin ulkoil­ma­liik­kujan paratiisi: asiakas voi majoittua hyvin, käydä ulkoi­le­massa tai nauttia Power­feelin palveluista.

Tulevai­suu­dessa on suunnit­teilla myös erilaisia tapah­tumia ja kursseja yhteis­työssä eri toimi­joiden kanssa. Esimer­kiksi kahden viikon päästä on tulossa henkisen kasvun viikon­loppu sisäl­täen mm. reiki­hoi­toja, luentoja ym..

Vaara Sportin palvelut löytyvät netti­si­vuilta ja somesta, myös Vaara Caterin­gilla on omat netti­sivut ja some-sivut. Kasarmi 2 ‑raken­nuksen lähellä sijait­sevat hyvät reitit mahdol­lis­tavat liikku­jille ja Vaara Sportilla majoit­tu­valle monipuo­lisen treenin. Power­feelin kunto­salin lisäksi läheltä löytyy myös polut, tennis­kenttä, uimaranta ja on mahdol­lista tilata myös kalas­tus­retkiä tai harrastaa mm. ampumahiihtostadionilla.

Vaara Sport:
Vieraile sivus­tolla
Facebook, Insta­gram, TikTok

Vaara Catering:
Vieraile sivus­tolla
Facebook, Insta­gram

Kuvat: Sulander Photo, Salamavisual/Johanna Kokkola, Antti Pirttinen ja Krista Asikainen

Teksti: Krista Asikainen