Kollaan Vasaman alueen kunnostus

Kollaan Vasama on Kontio­lahden arvok­kain ja merkit­tävin muisto­merkki sekä koko maakunnan maanpuo­lus­tus­työn symboli. Muisto­merkki on kunnia­no­soitus Talvi­sodan Kollaan ja Uomaan taiste­luiden saavu­tuk­sista. Kuvan­veis­täjä Kalervo Kallion veistämä patsas, joka on tehty kimal­ta­vien spekt­ro­liit­tien koris­ta­masta labrador-kivestä, paljas­tet­tiin 20.11.1959.

Kunnan 150 juhla­vuoden ja varus­kunnan lakkaut­ta­misen 10-vuotis­päivän innoit­ta­mana saatiin ajatus kunnostaa Kollaan Vasaman alue. Muisto­merkin suunnit­te­lijan ja veistäjän toivomus on ollut, että alue säilyisi mahdol­li­simman luonnon­mu­kai­sena. Hänen toivo­mus­taan kunnioit­taen olemme tehneet uudistus- ja kunnostustyöt.

Matkan varrella ideat ovat poiki­neet monen­laista toteut­ta­misen arvoista asiaa. Suunnit­te­luun ja ideoin­tiin ovat osallis­tu­neet useat maanpuo­lustus- ja sotahis­to­riasta kiinnos­tu­neet tahot ja yksityishenkilöt.

Alueelle raken­ne­taan Histo­ria­polku, jonka varrelle tulee varus­kunnan histo­rian ajalta valokuvia. Valoku­va­taulut valais­taan led-valoilla. Myös Kollaan Vasama ‑patsas on tarkoitus valaista kohde­va­loin. Alueen maise­moin­tiin ja puistoa­lueen läpi kulkevan ja poistet­tavan tienpätkän peittä­mi­seen käyte­tään kunttaa eli siirret­tävää metsän­poh­ja­kas­vil­li­suutta. Myös ympäröivän puisto­metsän hoidossa kiinni­te­tään huomio järvimaisemaan.

Kollaan Vasama ‑puiston alueelle on siirretty varus­kunnan ampuma­ra­tojen lähei­syy­dessä ollut M/43 koneki­vää­ri­kupu. Kunnan omistuk­sessa oleva tykki olisi myös tarkoitus saada siirrettyä alueelle. Tykki sijaitsee tällä hetkellä vielä Lieksassa Rukajärvikeskuksessa.

Puisto tullaan rajaa­maan Salpa­linjan kivillä. Kivet sijoi­te­taan alueen reunoille harvak­sel­taan. Lisäksi puistoon istute­taan yleisöää­nes­tyk­sellä Kontio­lahden kunnalle valittu oma nimik­kopuu, joka julkis­te­taan Maanpuo­lus­tus­päivän juhlal­li­suuk­sien yhteydessä.

Kollaan Vasaman muisto­merkki ja varus­kunnan historia näyttävät kiinnos­tavan kunta­laisia ja matkai­li­joita. Muisto­mer­killä käy jatku­vasti vierai­li­joita kuvaa­massa ja kysele­mässä. Kunnos­tustyö ei varmas­ti­kaan mene hukkaan.

Arvokasta paikallis- ja sotahis­to­riaa sekä veteraa­nien ja sanka­ri­vai­na­jien työtä on vaalit­tava ja säily­tet­tävä tuleville sukupol­ville. Voimme iloita itsenäi­sestä isänmaas­tamme aina muistaen, että ’uhrin ansiosta lippu liehuu’.

Teksti ja kuvat: Kristine Suontama