Etsitään pohjois­kar­ja­lai­suuden ydintä – tietenkin Pohjois-Karjalan keskipisteessä

Kontio­lahden kunnan PUSU-hanke mahdol­listaa kulttuuri- ja taide-elämysten tuotta­misen Kontio­lahden pohjoi­silla alueilla. Hieman pohjois­kar­ja­lai­sit­tain vinksah­ta­neesti järjes­tämme syksyisen kulttuu­ri­vael­luksen Pohjois-Karjalan keski­pis­tee­seen, ja tietenkin siihen entiseen keski­pis­tee­seen, ennen kuin Heinä­vesi liittyi meihin. Vaellamme yhdessä ryhmässä noin puoli tuntia ja saavumme sopivasti nokipan­nu­kah­veille, ja siitä noin 45 minuutin esitys alkaakin. Tarjolla siis kulttuuria keskellä luontoa, kevyttä liikuntaa, kahvia ja pullaa. Pieni sadekaan ei meitä haittaa, kunhan pukeu­tu­minen on kohdil­laan. Esitys­paik­kana on suolammen reunassa oleva keski­pis­teen tulipaikka.

Kukapa olisi­kaan parempi vaihtoehto käsit­te­le­mään tätä meitä jokaista kiinnos­tavaa pohjois­kar­ja­lai­suutta kuin kaikkien alojen asian­tun­tija Vaikko Joe. Vaikka Joe on vankasti kotoisin Waikko Joen varrelta Kaavilta, hän tuntee pohjois­kar­ja­lai­suuden erittäin hyvin. Hänen tarinoi­densa värikäs kirjo on kuin matka halki Suomen, ja tällä kertaa pysymme tiukasti Pohjois-Karja­lassa – vai pysym­me­köhän. Tämä itäsuo­ma­lainen humoristi tietää, kuinka nauru yhdistää ihmisiä, ja hän on omistau­tunut tuomaan iloa ja naurua yleisölleen.

Terve­tuloa sunnun­taina 17.9. kulttuu­ri­vael­luk­selle, josta ei naurua ja huumoria puutu. Katso­taan saapuuko paikalle myös Joen kaveri Rissanen, josta Joella on tapana kertoa tarinoita. Rissanen on ilmiö­mäisen epäon­ni­suuden ruumiil­lis­tuma, jonka ympärille raken­tuvat uskomat­tomat tapahtumat.

Kulttuu­ri­vael­luk­seen on vapaa pääsy, mutta ennak­koil­moit­tau­tu­minen on pakol­linen, sillä vain ensim­mäiset 15 mahtuvat tulen äärelle istumaan. Vaellus­reitti ei ole esteetön, koska kuljemme metsä­polkua pitkin ja matkalla on myös liukas pitkos­puu­osuus. Jokai­selle ilmoit­tau­tu­jalle lähete­tään (tai soite­taan) ohjeistus esityk­seen saapu­mi­sesta. Työnte­kijät ovat ohjaa­massa yleisöä ja avusta­massa matkan varrella. Ilmoit­tau­tu­miset tehdään tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/kulttuurivaellus

Esityk­seen osallis­tu­minen on osallis­tu­jille maksu­tonta. PUSU:n pääasial­linen rahoit­taja on Taike, joka myönsi Kontio­lahden kunnan kulttuu­ri­pal­ve­luille hankkeen toteut­ta­mi­seen 34 000 € vuodelle 2023.

Teksti ja kuvat: Kristiina Isaksson, kunnan kulttuu­ri­tuot­taja ja taiteen kokija