Kivinie­messä voi tutustua taitei­li­jaan vaelluksen keskellä 

Kontio­lahden kunnan PUSU-hankkeen taitei­li­joita on työsken­nellyt Kiviniemen retkei­ly­ti­lalla kesän 2023 aikana. Taitei­li­ja­re­si­denssi tarkoittaa paikkaa, jossa taitei­lija voi asua ja työsken­nellä määrä­ajan. Yleensä päämää­ränä on tarjota työsken­te­lyyn resurs­seja, edistää vuoro­vai­ku­tusta ja elävöittää taide-elämää residens­si­paik­ka­kun­nalla. Taitei­lijat valit­tiin kuukauden mittai­sille jaksoille hakemusten perus­teella keväällä 2023.

Kesäkuun taitei­lija oli kuvatai­tei­lija Simo Kontio, joka toteutti retkei­li­jöiden ja paikal­listen asukkaiden kanssa yhtei­söl­lisen ympäristö- ja yhtei­sö­tai­de­teoksen ”Savusau­nassa synty­neille”. Teos käsit­telee menneiden ihmisten muistoja, kuten poismuuttoa, lapsuuden ystäviä, isoiso­van­hempia ja esi-isiä. Teos liittyy myös kaski­pe­rin­tee­seen ja Kiviniemen tulipa­loon. Teokseen pääsee tutus­tuman heti Kiviniemen parkki­paik­kojen jälkeen oikealla olevassa koivi­kossa. Luonto muovaa teosta vuosien varrella omakseen, ja lopulta siitä jää jäljelle tuskin havait­tavia jälkiä ja muistoja.

Heinä­kuussa alueella työsken­teli kaksi taitei­lijaa yhtä aikaa. Korutai­tei­lija Mia Maljo­joki tutki hiljai­suutta tulevia koruteok­siaan varten ja veti korutyö­pa­joja, joihin sai tuoda oman vanhan korun tuunat­ta­vaksi, tai rakentaa täysin uuden tarjolla olevista materi­aa­leista. Eräskin perhe ilahtui työpa­jasta niin, että venytti vuoro­kau­della Kivinie­messä pysäh­ty­mistä. Perheen tyttäret lämmit­tivät isälleen saunan, jotta kolme sisarusta pääsi toteut­ta­maan koruja Mian kanssa.

Toinen heinä­kuussa Kivinie­messä toiminut taitei­lija oli Meri Hietala, jonka taide­lajia voi luonnehtia monitai­teeksi. Meri sekoittaa eri taide­muo­toja, eikä häntä voi laittaa mihin­kään yksit­täi­seen taide­muot­tiin. Meri järjesti äänikä­ve­lyjä ja yhteen pääsin itsekin osallis­tu­maan. Ryhmä kulki pienen matkan ja asettui kalibroi­maan korvansa pellolla seisten, hengit­täen ja keskit­tyen. Kummal­li­sesti luonnon ja ympäristön ääniä oli helpompi havain­noida, kun kuuloaisti oli viritetty kuunte­le­maan ja kaikki turha ärsyke, kännykät ja puhe, oli hetkeksi poistettu. Ryhmään laskeutui rauha ja jatkoimme kulkua reitin ensim­mäi­seen kohtee­seen, jonka nimi oli ”Ulina”. Taitei­lija ohjeisti ryhmää kalliolla istuskeluun/viipyilyyn vesillä. Tarkoi­tuk­sena oli tuntea maapallon vanhimman kallio­perän kannat­te­le­vuus allamme, hengi­tellä syvään rauhassa, sulkea silmät ja keskittyä lautan ääneen.

Pari satun­naista rovanie­me­läistä retkei­lijää oli innos­tu­neena ryhmämme mukana, ja he kertoivat taite­lijan kohtaa­misen mukavaksi yllätyk­seksi. ”Retkeil­lessä keski­ty­tään niin tarkasti polulla pysymi­seen, että muu havain­nointi ja varsinkin ympäristön kuunte­le­minen jää huomiotta. Ihanaa, että tällai­seen pääsimme mukaan.”

Kiviniemen taide­ve­si­reit­tiin voi tutustua Merin sivuilta https://merihietala.net/taidevesireitti-kiviniemi-waterarttrail/ ja suosit­telen tutus­tu­maan siihen, jos alueella vierailette.

Elokuun taitei­lija Helena Karhu pereh­dyttää retkei­li­jöitä ja muita kävijöitä loitsuihin ja sauna- ja vasta­pe­rin­tee­seen. Helenan viimeiset työpajat ovat:

  • ti 29.8. klo 16.00–17.00 ja LOITSU-työpaja 17.00–19.00
  • PÄÄTÖSTAPAHTUMA JA ‑PERFORMANSSI TORSTAINA 31.8. KLO 17.00–20.00

Syyskuussa Kivinie­messä aloittaa laulaja ja musii­kin­te­kijä Niina Annika.

Kaikkiin työpa­joihin osallis­tu­minen on osallis­tu­jille maksu­tonta. PUSUn pääasial­linen rahoit­taja on Taike, joka myönsi Kontio­lahden kunnan kulttuu­ri­pal­ve­luille hankkeen toteut­ta­mi­seen 34 000 € vuodelle 2023.


Teksti ja kuvat: Kristiina Isaksson, kunnan kulttuu­ri­tuot­taja ja taiteen kokija