Kesäe­lä­myksiä Karelia Golfilla

Aurin­gon­pais­tetta, pilve­töntä taivasta, ei tuulta sekä lämmintä vähän päälle 20 astetta”, kuvailee Karelia Golfin toimi­tus­joh­taja Petja Vuojärvi, kun kysytään täydel­listä säätä Golfin pelaa­mi­selle. Lukuisia tällaisia päiviä on luvassa Kontio­niemen golfken­tällä tänäkin kesänä, kun Karelia Golfin 36. toimin­ta­vuosi on lähtenyt käyntiin.

Pohjois-Karjalan suurin ja ainoa 18-reikäinen golfkenttä sijaitsee metsäi­sessä kangas­maas­tossa Höytiäisen ranta­mai­se­missa Kontio­nie­messä. Kentän maasto on vaihte­levaa ja se tarjoaa monipuo­lisia haasteita ja onnis­tu­misen riemua niin kokeneille pelaa­jille kuin vasta-alkajil­lekin. Kontio­niemen golfkenttä on tunnettu tarkasti ja huolella hoide­tuista viheriös­tään, joka houkut­telee useita tuhansia golfin harras­tajia ja kilpa­pe­laajia eri puolilta Suomea Kontio­lah­delle. Juhan­nuk­sesta alkaen elokuun puoli­vä­liin saakka golfken­tällä eletään vuoden kiirei­sintä aikaa, jolloin kentällä järjes­te­tään viikoit­tain erilaisia lajita­pah­tumia, kilpai­luja ja matalan kynnyksen harjoi­tuksia. Maakunnan isot tapah­tumat, esim. Ilosaa­ri­rock, houkut­te­levat myös vierai­li­joita pelaa­maan golfken­tälle. Kauden aikana kentällä ehditäänkin kiertää huimat 28 000 kierrosta!

Golf on vetovoi­mainen ja trendikäs laji, joka kutsuu puoleensa pelaajia ikään tai sukupuo­leen katso­matta. Varsinkin nuoret aikuiset ovat löytä­neet tiensä harras­tuksen pariin ja golfken­tällä voikin nähdä pelaajia taape­roi­käistä senio­reihin. Yhdessä pelaa­minen innostaa laajasti erilaisia harraste- ja työyh­tei­söjä sekä perheitä. Lajin suosiosta kertoo se, että Karelia Golfin yhtei­söön kuuluu jo 1500 jäsentä ja se on kiistatta yksi suurim­mista Pohjois-Karjalan urhei­luseu­roista. Karelia Golfin toimin­taan Kontio­niemen kentän lisäksi kuuluvat kesäkau­della avoinna oleva Pilkon­puiston golfalue sekä ympäri vuoden toimin­nassa oleva Mehti­mäen Golfhalli Joensuussa.

Karelia Golf on tehnyt golfiin tutus­tu­misen ja sen harras­ta­misen kaikille helpoksi. Tuntumaa lajiin on mahdol­lista saada ammat­ti­laisen ohjaa­milla yksityis­tun­neilla tai liitty­mällä mukaan matalan kynnyksen ryhmiin. Ensias­ke­leet golfin harras­ta­mi­seen onnis­tuvat suorit­ta­malla aloit­te­lijan Green Card ‑kortin: kolmessa päivässä saat opin ja valmiudet pelata missä tahansa Suomen golfken­tillä. Kentän runsas viikko-ohjelma, erilaiset tapah­tuma- ja kisatiedot löytyvät helposti Karelia Golfin nettisivuilta.

Kuluneen talven aikana Klubi­talon tiloja on uusittu ja tänä kesänä klubi­ra­vin­tolan ohjak­sissa tuttu ravin­to­loit­sija viime vuodelta.Kaikille avoimen ravin­tolan listalta on tilat­ta­vissa monipuo­lisia herkul­lisia ruokia lämpi­mistä salaa­teista pizzoihin ja wingseihin – jokai­selle löytyy varmasti sopivaa syötävää. Ruokailun ohessa voi nauttia ikkunoiden takaa avautu­vista kauniista maise­mista Höytiäi­selle. Talvi­kau­della Klubi­talon tiloja saunoi­neen on mahdol­lista vuokrata esim. pikku­jou­luja varten.

Tänä kesänä Karelia Golfin Kontio­niemen kentän yhtey­destä voi vuokrata myös melon­ta­ka­lustoa sekä maasto­pyöriä. Lähde siis vaikkapa maasto­pyö­räillen Kontio­niemi Trailille golfkier­roksen jälkeen!

Petja Vuojärvi on toiminut Karelia Golfin toimi­tus­joh­ta­jana tulevana syksynä jo kahden vuoden ajan. Työ on opettanut paljon ja yrityksen histo­rian tutki­minen on avannut tietä uusille ideoille ja kehitys­työlle. Tulevai­suu­dessa Karelia Golf panostaa golfkentän toimi­vuuden ja palve­luiden lisäksi alueen matkailun nosta­mi­seen yhteis­toi­mi­joiden kanssa. ”Toivotan kaikki paikal­liset ja matkai­lijat terve­tul­leiksi tutus­tu­maan ja pelaa­maan golfia Kontio­niemen kentälle. Meille ei tarvitse olla erityistä syytä tulla, ota koko perhe mukaan ja vietä mukava päivä yhdessä pelaten, nauti kesästä ja parhaista käsin­teh­dyistä pizzoista.”

Karelia Golfin kesä 2024

  • Golfkenttä avoinna touko­kuun puoli­vä­listä lokakuun loppuun
  • Ravin­tola Wanha Aitta palvelee kaikkia asiak­kaita Kontio­niemen klubilla
  • Koira­golf: koiran voi ottaa peliken­tälle mukaan
  • Uusittu 9 väylä, väylän profiili vaihtui kokonaan ja väylät 10, 11, 16 ja 17 kokivat merkit­täviä pelia­lueen laajennuksia
  • Pelat­ta­vuutta paran­ne­taan, kenttä on aina parhaassa kunnossa
  • 24.–25.8.2024 Finnish Junior Tour kilpailut keräävät maan parhaat nuoret golfarit Kontioniemeen
  • Tulossa kesällä 2025 lyönti­pe­lien SM-kilpailut

Lisätie­toja: www.kareliagolf.fi

Facebook ja Insta­gram: kareliagolf

Teksti: Mervi Kokkonen, Sanna Vanninen 

Kuvat: Johanna Kokkola/Visuaalinen Viestin­tä­toi­misto Salama Oy ja Mervi Kokkonen