Maanpuo­lus­tus­päivä

Kontio­lah­della maanpuo­lus­tuksen esille­tuo­mi­seen tehty työ juhla­vuoden aikana huipentui syyskuussa järjes­tet­tyyn Maanpuo­lus­tus­päi­vään ja ‑juhlaan. Kontio­rannan vanhan varus­kunnan alueella pidetty tilai­suus kokosi yhteen yli 500 aiheesta kiinnos­tu­nutta. Kaikki Kontio­lahden yläkou­lujen ysit osallis­tuivat myös tapah­tu­maan. Tämä blogi­teksti esittelee Maanpuo­lus­tus­päivän kulun.

Järjes­tä­jien kuukausien suunnittelu

Pohjois-Karjalan Maanpuo­lus­tus­päivä ja ‑juhla on perin­teinen tapah­tuma, joka edellisen kerran järjes­tet­tiin Liperissä Ylämyllyn Paloau­kean alueella syksyllä 2022. Järjes­tävä taho tässä vuosit­tain tapah­tu­vassa maanpuo­lus­tuksen pääta­pah­tu­massa on kunta yhdessä Pohjois-Karjalan Prikaatin Perin­ne­killan kanssa.

Kontio­lahden osalta juhlan suunnit­telu aloitet­tiin jo alkuvuo­desta 2023 osana kunnan 150-juhla­vuoden tapah­tumia. Suunnit­te­lu­ryh­mässä oli mukana Pohjois-Karjalan Prikaatin Perin­ne­killan lisäksi muun muassa edustajat kunnan matkai­lusta, tekni­sestä toimesta, sivis­tyk­sestä, kouluilta sekä yhteis­työ­kump­pa­neiden puolelta Kontio­lahden Reser­vi­läi­siltä ja Maanpuo­lus­tus­kou­lutus MPK:lta. Tapah­tuma-alueeksi valikoitui heti alussa Kontio­rannan vanha varus­kunta. Osana 150-juhla­vuotta alueelle oli suunni­tel­missa toteuttaa alueen sotahis­to­riaa ja varus­kunnan toimintaa esitte­levä Perin­ne­tila & museo, joten osaksi päivän ohjelmaa otettiin myös tuohon projek­tiin tutustuminen.

Esitte­ly­pis­teet kokonais­tur­val­li­suuden asialla

Perjantai 22.9.2023 oli Maanpuo­lus­tus­päivän ja ‑juhlan tapah­tuma-ajankohta. Päivä alkoi kutsu­vie­raiden osalta tutus­tu­mi­sella raken­teilla olevaan museoon. Kello 09.30 tapah­tuma-alue avautui ja samoihin aikoihin alueelle saapuivat koulu­lais­kul­je­tukset ja ensim­mäiset yleisön edustajat. Aamupäivän aikana yleisö pääsi tutus­tu­maan näytteil­lea­set­ta­jien kojuihin paraa­ti­ken­tällä. Sää suosi ja aurin­koinen syyspäivä keräsi nopeasti alueelle satoja ihmisiä.

Paikalla ulkoti­loissa olivat omilla osastoil­laan erilaiset kokonais­tur­val­li­suuden toimijat. MPK oli paikalla ekoaseam­muntaa ja omaa toimin­taansa esitte­le­mässä, Puolus­tus­voimat Kainuun Prikaatin kalus­toe­sit­te­ly­pis­teellä, Rajavar­tiosto kahden partio­auton voimin, Pelas­tus­laitos ambulanssin ja paloauton kanssa sekä Poliisi sivii­li­au­tolla sekä venepar­tiolla. Rajavar­tiosto järjesti myös rajakoi­ra­näy­töksen alueella.

Sisäti­loissa entisen Kasarmia 2:sen tiloissa oli tutus­tu­minen Sotahis­to­rian perin­ne­ti­laan sekä mahdol­li­suus samalla nauttia Kontio­lahden Sotilas­kodin tarjoamat munkki­kahvit. Vierai­li­joille järjes­tet­tiin myös mahdol­li­suus ruokai­luun. Perin­tei­sellä soppa­ty­kiltä tarjoillun herne­keit­toan­noksen maitta­vuus oli taattua ja monella kävijällä muistot omaan varus­mies­pal­ve­luk­seen heräsivät viimeis­tään tässä vaiheessa.

Maanpuo­lus­tus­juhla huipensi päivän

Onnis­tunut ja tapah­tumaa täynnä ollut päivä huipentui iltapäi­vällä Maanpuo­lus­tus­juh­laan ja Rakuu­na­soit­to­kunnan konsert­tiin. Juhlavan tilai­suuden aikana kuultiin juhla­pu­heita mm. Pohjois-Karjalan aluetoi­miston päälli­költä evers­ti­luut­nantti Jukka Honka­selta ja Pohjois-Karjalan Prikaatin Perin­ne­killan Pekka Nevalai­selta. Oppilaiden esitykset ja juhla­pu­heet kosket­tivat myös yleisöä.

Pohjois-Karjalan Prikaatin Perin­ne­kilta huomioi kuntaa luovut­ta­malla Perin­ne­tilaa varten oman pöytäs­tan­daa­rinsa. Lisäksi juhlassa palkittu Killan pitkä­ai­kainen aktii­vi­toi­mija lahjoitti kunnalle Perin­ne­ti­laan Alexander Lindbergin tekemän tk-piirroksen, jonka alkupe­räinen paikka on ollut Pohjois-Karjalan Prikaatin perinnehuoneessa.

Rakuu­na­soit­to­kunnan konser­tissa tilai­suuden lopussa kuultiin kokoelma Puolus­tus­voi­mien eri joukko-osastojen marsseja ja samalla konsertti oli läpileik­kaus Puolus­tus­voi­mien joukko-osastojen historiaan.

Maanpuo­lus­tus­päivä ja ‑juhla on hieno tilai­suus ja nostaa esille maanpuo­lus­tuksen merki­tystä osana kokonais­tur­val­li­suutta. Tapah­tuma järjes­tet­tä­neen jälleen vuonna 2024 jossakin päin Pohjois-Karjalaa!

Teksti: Jarkko Peiponen

Kuvat: Noora Alanko, Krista Asikainen