Matkailun uusi brändi on julkaistu!

Uusi matkai­lusi­vusto Play Kontio­lahti kokoaa matkai­li­jalle alueen kohteet, retkei­ly­reitit ja liikun­ta­paikat. Sivusto toimii näyteik­ku­nana myös kuntalaisille.

Kontio­lahden kunnan matkai­lusi­vusto on päivi­tetty. Tai itse asiassa päivitys on väärä sana kuvaa­maan tätä laajaa kehitys­työtä. Marras­kuun lopussa osoit­teessa www.playkontiolahti.fi julkaistu sivusto kokoaa laajasti yhteen kaikki kunnan alueen matkai­lu­koh­teet, lukuisat toimialan yritykset, monipuo­liset retkei­ly­reitit ja liikun­ta­paikat. Sivusto on koottu yhteis­työssä alueen matkai­lu­yri­tysten kanssa, ja sen toteu­tuk­sesta vastaa kontio­lah­te­lainen Visuaa­linen Viestin­tä­toi­misto Salama Oy ja yrittäjä Johanna Kokkola

Väreillä selkeyttä 

Play Kontio­lahti on enemmän kuin pelkkä netti­sivu. Se perustuu matkailun uuteen brändiin ja visuaa­li­seen ilmee­seen. Kontio­lahti haluaa erottua muista matkai­lusi­vus­toista leikki­syy­dellä, visuaa­li­sella kiinnos­ta­vuu­della ja ominta­kei­suu­della. Keskeiset elementit uudessa Play Kontio­lahti ‑matkai­lu­mark­ki­noin­tibrän­dissä ovat värit ja niiden viestit. Sivus­tolla käyte­tään neljää pääväriä eli punaista, keltaista, vihreää ja sinistä kuvaa­maan matkai­lu­pal­ve­luiden luokit­telua: seikkai­luun, liikun­taan, ekolo­gi­suu­teen ja luontoon liittyviä kohteita. 

Jatku­vasti päivit­tyvää sisältöä

Nimensä mukai­sesti sivusto kutsuu pelaa­maan, leikki­mään ja löytä­mään uusia elämyksiä. Sivuston tarkoi­tuk­sena on palvella alueelle saapuvia matkai­li­joita tuomalla esille valmiita ehdotuksia eri kohde­ryh­mille. Sivus­tolle on koottu tekemistä perheille, aktii­vi­sille aikui­sille ja ekolo­gi­sesta matkai­lusta kiinnos­tu­neille henkilöille. 

Play Kontio­lahti ‑sivus­tolle kootaan kevään aikana katta­vasti kaikki kunnan alueen retkei­ly­reit­tien kartat. Jatku­vasti päivit­tyvää sisältöä tuo matkai­lu­blogi, jonka artik­ke­leihin etsitään jatku­vasti uusia esitte­ly­koh­teita. Sivusto toimii siis myös kunta­lai­selle näyteik­ku­nana siihen, mitä kiinnos­tavaa tekemistä lähia­lu­eelta löytyy.

Kaipaatko jotain lisää tälle sivulle? Onko jokin paikka mieles­täsi Kontio­lahden helmi, joka ehdot­to­masti pitäisi saada esille? Vinkkaa meille sähkö­pos­titse [email protected] Päivi­tämme sivustoa ja matkai­lu­blogia jatkuvasti. 

Tapah­tumat esille

Play Kontio­lahti ‑sivus­tolle on tuotu linkkinä myös kunnan tapah­tu­ma­ka­len­teri. Tapatuman järjes­tä­jille kalen­teri on maksuton ja helppo­käyt­töinen. Tavoit­teena on koota sinne kaikki Kontio­lahden alueen tapah­tumat ja kalen­teri löytyy myös kunnan kotisivuilta.