Vireyttä ja voimaa kuntosalitreeneistä

Varsinkin alkuvuosi on aikaa, jolloin treeni­ham­masta alkaa kolottaa uudella innolla, joten onkin hyvä aika tutkia Kontio­lahden kunto­sa­lien tarjontaa. Kunto­sa­leja on eri puolilla Kontio­lahtea; sekä yksityisiä että kunnan saleja, ja monipuo­li­sesta tarjon­nasta löytyykin varmasti jokaisen treenaajan käyttöön sopivin sali. Treeni­kassi olalle ja kohti salia.

Musiikki – se antaa usein lisää fiilistä treeniin ja auttaa keskit­ty­mään, laitankin treeni­listan korva­nap­peihin soimaan, vaihdan sport­ti­vaat­teet päälle ja suuntaan tekemään tänään kevyen tunnus­te­lut­reenin. Alkulämpät, niistähän se treeni alkaa, että treenat­tavat lihas­ryhmät lämpiävät hyvin ja välte­tään loukkaan­tu­misia. Tein aluksi myös lyhyet venyt­telyt sekä kehon kiertoja ja avaamista kevyesti rullaillen sekä kepin avulla.

Alkuläm­mit­telyn jälkeen tein liikkeitä ensin suurem­mille lihas­ryh­mille ensin hack-kyykky­lait­teella parin eri variaa­tion sarjat ja seuraa­vaksi jalkapräs­sillä. Jalkapräs­sillä onnistuu myös pohjet­reeni, tein pohkeille toisenkin treenin eri laitteella. Tein vielä alatal­ja­soudun, mikä onkin loistava liike varsinkin tieto­ko­neella työsken­te­le­ville. Liikkeen puhtau­teen huomion kiinnit­tä­minen kannattaa, että sarja menee hyvin perille ja välte­tään loukkaan­tu­misia. Alatal­ja­soudun aikana huoma­sinkin, että latasin aluksi liikaa painoja, kun tekniikka alkoi pettää, tällöin kannattaa tarkistaa painoja ja hioa tekniikka kuntoon vaikkapa hieman paino­pakkaa pienentäen.

Kontio­lah­della on ilo huomata, miten kunto­sa­leilla paistaa mukava kontio­lah­te­lainen iloinen ja vastaa­not­ta­vainen ilmapiiri. Loistavaa, kuinka avuliaita kanssat­ree­naajat olivat ja tulivat myös autta­maan, mikäli uuden liikkeen hakemi­sessa oli pähkäiltävää.

Kunto­sa­li­har­joit­telun hyödyt ovat monin­ker­taiset menipä salille sitten yksin tai porukalla. Tämä mahtava fiilis treenin jälkeen auttaa jaksa­maan arjessa ja tuo ryhtiä kehoon tai tukee lajit­reeniä. Kannustan kokei­le­maan salit­ree­nejä mahdol­li­suuk­sien mukaan myös eri aikaan päivästä, mikä voikin tuoda myös hyvää vaihtelua sekä treeniin että mielelle. Kuten liikunta-alan ammat­ti­laisen kanssa keskus­tel­lessa tuli esille, jo pienillä liikkeen variaa­tioilla voi saada hyvin eri tunnun tai mielek­kyyden tuttuunkin harjoi­tus­oh­jel­maan. Kannustan oikein matalalla kynnyk­sellä kaikkia kokei­le­maan itselle mieluista kunto­salia ja halutes­saan kokei­le­maan myös treenaa­mista henki­lö­koh­taisen saliohjelman/kuntovalmennuksen avulla omien tavoit­teiden tueksi.

Lopuksi vielä lyhyt palauttelu/loppuverkka. Koska treeni oli kevyt, pystyi myös lopuksi tekemään hieman venyt­te­lyjä. Salit­reenin jälkeen olikin ruokailu paikal­laan, mikä onkin tärkeä osa treenaa­mista ja palau­tu­mista. Loppu­päivän olikin todella virkeä olo ja illalla nukutti paremmin. Treeni, ruoka­valio, lepo – näistä on hyvä treeni­kombo tehty, tätä lisää!

Kunto­sa­leja Kontiolahdella:

Power­feel

Hieronta ja kunto­val­mennus Power­feelin viihtyisät tilat ja monipuo­linen laite­va­li­koima kutsuvat treenaajaa innos­ta­vaan harjoit­te­luun. Yrittä­jänä toimii energinen Marianne Pirttinen (os. Hannonen). Marian­nella on monipuo­linen urheilu- ja ammat­ti­val­men­ta­ja­tausta, pitkä kokemus sekä liikun­na­noh­jaajan ja hierojan koulutus.

Power­feel-kunto­sa­lilla treenaaja voi virit­täytyä kuntoon, olipa tavoit­teena kuntout­ta­minen, perus­kunnon kohot­ta­minen tai huippu-urheilu. Power­feelin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluu kunto­salin lisäksi mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen hermos­toon kohdis­tuva väräh­tely), liikun­taoh­jel­mien laati­minen tai yksilöl­li­sempi räätä­löinti, ruokaoh­jelman laati­minen sekä kokonais­val­tainen urhei­lu­val­mennus. Marianne järjestää myös hiihdon opetusta ja ryhmä­lii­kuntaa tilauk­sien mukaan. Kunto­salin alkukäyn­nillä Marianne opastaa asiak­kaalle mm. salin käytännöt ja alkukäynnin jälkeen kunto­sa­lille pääsee klo 6–21.

Salin uusim­pina laitteina on myös monipuo­linen Hack-kyykky­laite, tätä pääsinkin testaa­maan ja tästä taisi löytyäkin salioh­jel­maan yksi suosikki lisää monipuo­li­sine variaa­tioi­neen. Sainpas myös pari oikein hyvää vinkkiä treenioh­jel­maan lisät­tä­väksi Hack-kyykyn variaa­tioista aina hylje­sou­tuun asti.

Jääkä­rintie 88, Kasarmi 2, 80790 Kontioranta

Vieraile sivus­tolla  
Facebook
Insta­gram

VireGym Lehmo

Lehmon Liike­ta­loon avataan helmi­kuussa 2024 uusi kunto­sali VireGym Lehmo. Kunto­salin yrittäjä ja perus­taja on liikunta-alan yrittäjä Laura Natunen. Tiloja remon­toi­daan parhail­laan ja iloinen yrittäjä kertookin salin avautuvan helmikuussa.

Kunto­sa­lista tehdään matalan kynnyksen lähilii­kun­ta­paikka lehmo­lai­sille, jonne saa tulla kuntoi­le­maan, kehit­tä­mään omaa hyvin­vointia tai muokkaa­maan omaa kehoa. Sali on 120 m² kokoinen ja sisältää monipuo­li­sesti paino­pak­ka­lait­teita ja vapaita painoja.

Salille on saata­villa jatkuvia asiak­kuuksia, sekä sarja‑, että kausi­lip­puja. Kunto­salin lisäksi tiloissa on saata­villa kunto-ohjausta ja personal trainer palve­luita Natusen toimesta. Natunen on ollut liikunta-alan yrittä­jänä vuodesta 2012 lähtien ja omistaa liikun­ta­kes­kuksen Savon­lin­nassa. Natunen muutti Kontio­lah­delle vuonna 2016 ja on toiminut Joensuussa personal traine­rina. Helpoiten VireGym Lehmoon pääsee treenaa­maan ostamalla kunto­sa­li­kortin VireGym Lehmon verkkokaupasta.

Sormusentie 1, 80710 Kontiolahti

Vieraile sivus­tolla
Facebook

Kontio­lahden kunnan kuntosalit

Kontio­lahden kunnalla on neljä yleisö­käy­tössä olevaa kunto­salia: Jakokos­kella, kirkon­ky­lällä Kontio­lahden liikun­ta­hal­lilla, Kylmä­ojan koululla sekä Lehmon liikun­ta­hal­lilla. Ikäih­mi­sille ja erityis­ryh­mille on oma kunto­sali Kunto­ta­lolla kirkon­ky­lällä.

Kunto­sa­li­tuot­teet voi maksaa monella eri tavalla: kätei­sellä, pankki­kor­tilla, ePassi/Sporttipassilla, Smartumin liikunta- ja kulttuu­ri­se­te­leillä, Smartumin Solo/mobiililla, Virikeseteleillä/mobiililla, Tyky-kunto­se­te­leillä tai Tyky-Onlinella. Saleille pääsee kulku­tun­nis­teella ja kulku­tun­nis­teen voi hankkia kirkon­kylän liikun­ta­hallin kunto­sa­lilta asiakas­pal­velun aukioloaikoina.

Kontio­lahden kirkon­kylän liikun­ta­hallin kunto­sali on laitteil­taan todella monipuo­linen, ja salilla huokuukin tuo hyvä kontio­lah­te­lainen yhteis­henki treenaa­jien keskuu­dessa. Esimer­kiksi spinning-pyörä kutsuu hyppää­mään satulaan treenien pariin.

Lehmon liikun­ta­hallin kunto­salin avajaisia vietet­tiin 12.1.2024, sali onkin oikein houkut­te­leva uusine laittei­neen. Täällä on hyvin tilaa tehdä myös vaikkapa askel­kyyk­kyjä läpi salin – seuraankin ilolla kanssat­ree­naajan sarjaa. Mm. crosstrainer-laitteella saa hyvät lämmöt koko kroppaan.

Kirkon­kylän kunto­sali, Kontio­lahden liikuntahalli

Karpa­lo­kaari 8

Lehmon liikun­ta­hallin kuntosali

Kylmä­ojantie 6, Lehmo

Jakokosken kunto­sali

Holop­pa­lantie 1, Jakokoski

Kylmä­ojan koulun kuntosali

Pohja­tuu­lentie 6

Tutustu lisää Kontio­lahden kunnan salien aukioloaikoihin/yleisövuoroihin:
https://www.kontiolahti.fi/kuntosali

Teksti: Krista Asikainen

Kuvat: Laura Natunen/VireGym Lehmo ja Krista Asikainen