Selkie, Kontio­lahden helmi

Pohjois-Karjalan ainut­laa­tui­siin vaara­ky­liin kuuluva Selkien kylä on aktii­vinen paikka. Alueen toimijat ovat vuosien varrella kehit­tä­neet alueelle monen­laista nähtävää ja koettavaa. Uusim­pana juttuna on touko­kuussa 2023 lansee­rattu, viiden kylän yhteinen Cityno­madi-mobii­li­so­vellus ja verkko­si­vusto, minne alueen lukuisat kiinnos­tavat kohteet on koottu ensim­mäistä kertaa yhteen. Tämän artik­kelin kautta luomme katsauksen Selkien kylän matkai­lijaa kiinnos­ta­viin kohteisiin!

Selkien, Kulhon, Paiholan, Jakokosken ja Mönnin yhteis­työ­pro­jekti on syksyn ja talven aikana toteut­tanut Mari Hälisen johdolla mittavan sisäl­lön­tuo­tan­to­työn Citynomadi-

alustalle. Viiden kylän alueelta sovel­luk­seen on saatu noin sadan viiden­kym­menen eri kohteen tiedot. ”Alustalle on tuotu kaikki palvelut, mitä kyliltä on löydetty. Esimerk­keinä kohteista ovat vuokrat­tavat mökit ja saunat, kotimuseot, kesäkah­vilat, kodat, laavut, histo­ria­koh­teet ja yritysten palvelut. Sovel­luk­seen päivi­te­tään uusia kohteita ja myös toimijat itse voivat päivittää esimer­kiksi aukio­loai­ko­jaan”, kertoo Mari Hälinen.

Cityno­ma­diin toteu­te­taan viiden kylän kautta kiertävä reitti, jonka avulla kylien palve­luihin on mahdol­lista tutustua. Selkien osalta kiinnos­tavia tutus­tut­tavia kohteita ovat ainakin Lippaan laavu Lipas­lammen rannalla, joka sijaitsee lyhyen kävely­matkan päässä Keski­jär­ven­tieltä. Muita kiinnos­tavia kohteita ovat Musta­vaaran lasket­te­lu­kes­kuksen palvelut, Matka­miehen risti sekä Ikolan Puoti, jossa on vanhan kaupan tiloissa museo­ta­va­roita, joka on ollut auki yksit­täi­sinä tapah­tu­ma­päi­vinä. Osa kohteista on yksityi­sa­lueilla ja rajoi­te­tusti tutus­tut­ta­vissa, ja tämä on mainittu sovel­luk­sessa. ”Sovel­luksen kautta kävijä saa myös tietoa mahdol­li­sista tapah­tu­mista kohteista”, opastaa Mari Hälinen.

Cityno­madi-reitistö ja ‑kohde­pis­teet julkais­tiin Kontio­lahden kunnan 150-juhla­vuoden kunniaksi pidetyssä tilai­suu­dessa touko­kuun alussa 2023. Tapah­tuma ja projekti noudat­telee kunnan juhla­vuoden teemaa ”150 syytä asua ja käydä kylillä”. Tapah­tuman järjes­tivät viidellä kylällä porras­te­tusti päättyen Selkielle yhteis­työssä Selkien Martat, Jakokosken Kyläyh­distys, Jakokosken Martat, Kulhon työväe­nyh­distys, Maise­ma­ky­lien Velli­kello, Mönnin Kyläyh­distys, Paiholan Kyläyh­distys sekä Paiholan Martat. Selkien kylällä järjes­te­tään aktii­vi­sesti muitakin tapah­tumia. Suunni­tel­missa ovat ainakin kyläyh­dis­tyksen kesäjuhlat ja ranta­ka­lailta, Selkien Sisun yleisur­hei­lu­kisat sekä talvella perin­teinen Selkien laturetki. Näistä ja muista tapah­tu­mista saa lisätietoa www.selkie.fi-sivustolta

Tutustu lisää: https://tinyurl.com/selkie-citynomadi

Selkie Green Care kotie­läin­ti­lalle touhua­maan nettiajanvarauksella

Selkien vaaran päällä, vanhassa 1800-luvun maalais­mil­jöössä sijait­seva Selkien Green Care on viihtyisä kotie­läin­piha. Green Care ‑palve­lu­mal­lilla toimiva yritys järjestää matkai­li­joille, ryhmille ja perheille suunnat­tuja, ohjat­tuja tutus­tu­mis­hetkiä maatilan elämään ja eläimiin. Yrityksen palve­luita ovat esimer­kiksi eläin­ten­hoi­to­leirit, synttärit, perhe­vie­railut ja tyhy-päivät.

Matkai­li­joiden kannattaa pysähtyä kulttuu­ri­his­to­rial­li­sesti merkit­tä­vällä maisema-alueella fiilis­te­le­mään menneen maailman tunnelmaa Selkie Green Caren vanhassa tuvassa, jonne voi tilata kahvi­tar­joilun eläinoh­jelman loppuun. Alueella lomai­le­ville lapsille on tarjolla päivä­lei­rejä, joilla opitaan pitämään huolta eläinten perus­tar­peista yhdessä kavereiden ja ohjaa­jien kanssa. Leirit ja vierai­luajat varat­ta­vissa helposti kalen­te­rista kotisi­vuil­lamme. Terve­tuloa nautti­maan eläinten seurasta!

Lisätie­toja Selkie GreenCaren palveluista:

www.selkiegc.fi

Lue lisää aiheista ja Selkien kohteista PLAY-matkai­lusi­vuston blogeista:

Teksti:

Jarkko Peiponen

Kuva:

Johanna Kokkola/Visuaalinen viestin­tä­toi­misto Salama Oy