• Maanpuo­lus­tus­päivä

  Kontio­lah­della maanpuo­lus­tuksen esille­tuo­mi­seen tehty työ juhla­vuoden aikana huipentui syyskuussa järjes­tet­tyyn Maanpuo­lus­tus­päi­vään ja ‑juhlaan. Kontio­rannan vanhan varus­kunnan alueella pidetty tilai­suus kokosi yhteen yli 500 aiheesta kiinnos­tu­nutta. Kaikki Kontio­lahden yläkou­lujen ysit osallis­tuivat myös tapah­tu­maan. Tämä blogi­teksti esittelee Maanpuo­lus­tus­päivän kulun. Järjes­tä­jien kuukausien suunnittelu Pohjois-Karjalan Maanpuo­lus­tus­päivä ja ‑juhla on perin­teinen tapah­tuma, joka edellisen kerran järjes­tet­tiin Liperissä Ylämyllyn Paloau­kean alueella…


 • Saman katon alta Vaara Sportin majoi­tusta ja hyvää ruokaa sekä Power­feelin sporttia ja kokonais­val­taista hyvinvointia

  Saavun Kontio­ran­taan Kasarmi 2 ‑raken­nuksen pihaan tutus­tu­maan Vaara Sportin sekä Power­feelin toimin­taan, tänne on todella helppo tulla. Nousen rappusia kolman­teen kerrok­seen Power­feelin tiloihin; tänne tullessa energiset värit sekä viher­mat­toalue tuovat heti sport­tisen fiiliksen ja energinen yrittäjä Marianne Pirttinen (os. Hannonen) tuleekin jo iloisena terveh­ti­mään ovelle. Power­feelin monipuo­li­siin palve­luihin kuuluu mm.: lihas­huolto, hieronta, kuntout­ta­minen, Neuro­sonic-hoito (autono­mi­seen…


 • Kollaan Vasaman alueen kunnostus

  Kollaan Vasama on Kontio­lahden arvok­kain ja merkit­tävin muisto­merkki sekä koko maakunnan maanpuo­lus­tus­työn symboli. Muisto­merkki on kunnia­no­soitus Talvi­sodan Kollaan ja Uomaan taiste­luiden saavu­tuk­sista. Kuvan­veis­täjä Kalervo Kallion veistämä patsas, joka on tehty kimal­ta­vien spekt­ro­liit­tien koris­ta­masta labrador-kivestä, paljas­tet­tiin 20.11.1959. Kunnan 150 juhla­vuoden ja varus­kunnan lakkaut­ta­misen 10-vuotis­päivän innoit­ta­mana saatiin ajatus kunnostaa Kollaan Vasaman alue. Muisto­merkin suunnit­te­lijan ja veistäjän toivomus…


 • Etsitään pohjois­kar­ja­lai­suuden ydintä – tietenkin Pohjois-Karjalan keskipisteessä

  Kontio­lahden kunnan PUSU-hanke mahdol­listaa kulttuuri- ja taide-elämysten tuotta­misen Kontio­lahden pohjoi­silla alueilla. Hieman pohjois­kar­ja­lai­sit­tain vinksah­ta­neesti järjes­tämme syksyisen kulttuu­ri­vael­luksen Pohjois-Karjalan keski­pis­tee­seen, ja tietenkin siihen entiseen keski­pis­tee­seen, ennen kuin Heinä­vesi liittyi meihin. Vaellamme yhdessä ryhmässä noin puoli tuntia ja saavumme sopivasti nokipan­nu­kah­veille, ja siitä noin 45 minuutin esitys alkaakin. Tarjolla siis kulttuuria keskellä luontoa, kevyttä liikuntaa, kahvia ja…


 • Kivinie­messä voi tutustua taitei­li­jaan vaelluksen keskellä 

  Kontio­lahden kunnan PUSU-hankkeen taitei­li­joita on työsken­nellyt Kiviniemen retkei­ly­ti­lalla kesän 2023 aikana. Taitei­li­ja­re­si­denssi tarkoittaa paikkaa, jossa taitei­lija voi asua ja työsken­nellä määrä­ajan. Yleensä päämää­ränä on tarjota työsken­te­lyyn resurs­seja, edistää vuoro­vai­ku­tusta ja elävöittää taide-elämää residens­si­paik­ka­kun­nalla. Taitei­lijat valit­tiin kuukauden mittai­sille jaksoille hakemusten perus­teella keväällä 2023. Kesäkuun taitei­lija oli kuvatai­tei­lija Simo Kontio, joka toteutti retkei­li­jöiden ja paikal­listen asukkaiden kanssa…


 • Polku­rei­tistö hurmaa maastopyöräilijän

  Kontion­polut on Kontio­lahden suosi­tuin reitistö maasto­pyö­räi­lyyn, polku­juok­suun ja kävelyyn. Kontion­po­luilta löytyy vaihte­levaa reitistöä monipuo­lista treeniä varten. Kontion­polut muodos­tuvat neljästä eri pitui­sesta ja haasta­vuus­ta­sol­taan erilai­sesta rengas­rei­tistä. Reitit yhtyvät Joensuun kaupungin ylläpi­tä­mään Jaama Trailiin sekä Lykyn­lam­melle ja sitä kautta yhdys­reittiä pitkin Liperin Kinttu­pol­kuihin. Kontion­po­luilta on myös yhdys­reitti Kolin­po­lulle, jota pitkin pääsee aina kansal­lis­mai­se­miin saakka. Jaama Trailin monipuo­lisia…


 • 150-vuotiasta Kontio­lahtea juhli­taan lauan­taina 12.8.

  Juhla­vuonna perheet pääsevät juhli­maan Lasten pääta­pah­tu­massa lauan­taina 12.8.2023 klo 11–14 ja Aikuisten ilta luo iloista tunnelmaa pimene­vään elokuun iltaan klo 18–23.30. Kontio­lahden 150-vuotis­juh­la­vuoden pääta­pah­tuma tuo kuntaan koko päivän kestävät juhlat lauan­taina 12. elokuuta. Juhla­päivää viete­tään jäähallin vierei­sellä nurmia­lu­eella osoit­teessa Viere­vän­nie­mentie 6. Päivä on jaettu kahteen osaan: ensin on lasten vuoro, sitten aikuisten. Lasten päivässä on…


 • Koko perheen kyläkierros

  Vauhtia hurjaa ja miele­kästä puuhaa. Helppou­desta nautis­kelua ja arjen rutii­neihin vaihtelua. Ainakin näitä asioita lapsi­per­heet etsivät, kun suunnit­te­levat kaikille miele­kästä tekemistä kesäpäi­viin. Kontio­lahden kylillä perheen pienim­mil­lekin riittää nähtävää ja ihmeteltävää. Paihola antaa parastaan Kun kimpsut ja kampsut on pakattu ja koko kööri valmiina matkaan, voi kyläkier­roksen aloittaa Pielis­joen varrella sijait­se­vasta Paiho­lasta, jonka virkis­ty­sa­lueen Karhu­puis­tossa liuku­mäki…


 • Valkoista hiekka­rantaa vai omaa rauhaa? 

  Uiminen kuuluu kesään – säästä riippu­matta. Viral­linen uimakausi alkaa kesäkuun puoli­vä­lissä, mutta kyllähän talvi­turkki tulee heitettyä yleensä jo sitä ennen. Luonnon­ve­sissä uiminen kuuluu jokai­se­noi­keuk­siin ja veteen voikin pulahtaa aina kun siltä tuntuu eikä ole kenen­kään pihapii­rissä tai luonnon­suo­je­lua­lu­eella.   Kontio­lahden kunta ylläpitää kuutta yleistä uimarantaa, joista Aitto­lampi, Kontio­lahden satama, Onkilampi, Valkea­lampi ja Viere­vän­niemi täyttävät EU-rannan kriteerit.…


 • Kalas­tuk­sessa suursuosio Kontiolahdella

  Keväällä 2023 kalas­tuk­sen­hoi­to­maksun maksa­neille jaettava Suomu-lehti uutisoi Kontio­lahden olevan kärjessä siinä, kun mitataan kalas­tuk­sen­hoi­to­maksun maksa­neiden määrää suhteessa väestön kokoon. Kontio­lah­della onkin lukuisia hienoja vesis­töjä kalas­ta­mi­seen. Höytiäisen järven tarina on aivan oma lukunsa jopa Suomen laajui­sesti ja nykyi­sel­lään järvessä on laaja kuhakanta. Kuuso­jalta saa taimenta sekä harjusta. Kolin kansal­lis­puis­toon rajoit­tuva Herajärvi on kuuleman mukaan myös hyvä…