• Histo­rial­linen Kontio­lahti kutsuu!

  Joensuun kupeessa, vain 10 minuutin ajomatkan päässä torilta ja uudelta Joensuun Kauppa­hal­lilta sijaitsee Kontio­lahti. Kunnan alueella sijaitsee lukuisia viime sotiemme histo­riaan liittyviä paikkoja ja muisto­merk­kejä, joihin luomme tässä artik­ke­lissa katsauksen. Kunta on viime vuosina yhdessä alueen reser­vi­läis­jär­jes­töjen ja Sotien 1939–45 Perin­ne­toi­mi­kunnan kanssa toteut­tanut useita projek­teja aiheen esille nosta­mi­seen. Uusim­pana on Kontio­lahden vanhalle varus­kunta-alueelle avattu sotahis­to­rian…


 • Unohtu­maton seikkailu Höytiäisen ympäri

  Kontio­lahden kunnan 150-vuotis­juh­la­vuoden kunniaksi järjes­tetty Höytiäisen ympäriajo tarjosi tänä vuonna unohtu­mat­toman kokemuksen kaikille pyöräilyn, kulttuurin ja kotiseu­tu­mat­kailun ystäville. Lauan­tai­aa­muna 17.6. Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dio­nille kerääntyi 150 pyöräi­lijää odotta­maan matkaanlähtöä. Tunnelma stadi­kalla oli iloinen ja odottava, ja fiilis parani entises­tään, kun Jakokosken Kanava­teat­terin näytte­lijät vetivät pyöräi­li­jöille alkuver­ryt­telyn juuri ennen pyörä­matkan aloitusta. Teatte­ri­laiset saivat lämmi­tettyä pyöräi­li­jöiden kehot ja mielen…


 • Kesäkah­vi­loiden herkut lumoa­vissa maisemissa

  Kontio­lahden kesäkah­vilat tarjoavat monipuo­lisia herkkuja lumoa­vissa maise­missa aktivi­teet­tien äärellä. Kesäkah­vila Cafe Kakkulaituri Kesäkah­vila Cafe Kakku­lai­turin teras­silta avautuva maisema houkut­teli nautti­maan iltapäi­vä­kahvit ehdot­to­masti ulkoil­massa. Herkkuina olisi ollut tarjolla niin monen­laisia kakkuja sekä suosi­tuiksi tulleita pullia suolaisia leivon­naisia unohta­matta, että valintaa sai hetken miettiä. Lauta­sel­leni valikoitui kuitenkin suklaa­kakku ja se olikin aivan loistava valinta! Kakun koostumus sekä…


 • Kontio­lahden kesän ensim­mäi­sessä navet­ta­kon­ser­tissa tarjoil­tiin jazzis­kelmää kultai­silta vuosilta

  Jälleen kerran yleisö pääsi nautti­maan korkea­ta­soi­sesta konser­tista, jossa nautit­tiin suoma­lai­sesta jazzis­kel­mästä 1950-luvulta. Konsertti kuljetti yleisönsä iskel­mä­musiikin histo­riaan ja tarjosi unohtu­mat­toman illan täynnä nostal­gisia säveliä ja taitavaa musisointia. Konsertti järjes­tet­tiin viehät­tä­vässä juhla­ti­laksi muute­tussa navetassa. Hieno kivina­vetta sijaitsee Kotiseu­tu­kes­kuksen pihapii­rissä, joka on tunnel­mal­taan kuin aikakap­seli mennee­seen aikaan. Navetan sali on juuri sopiva tila intiimin ilmapiirin luomi­selle ja…


 • Nuotio­paikat kesän retki­koh­teena Kontiolahdella

  Tulipaikat ovat suosit­tuja retki­koh­teita. Retkestä puhut­taessa suurim­malle osalle tulevat nimit­täin mieleen hyvät eväät, joita nauti­taan tauko­pai­kalla nuotion äärellä. Minulle Kontio­lahti on aina tarkoit­tanut luonto­lii­kuntaa ja retkeilyä, sillä monipuo­liset olosuh­teet mahdol­lis­tavat niin nopeat makka­ran­paistot kuin pitkät pyöräi­ly­retket. Näin kesän kynnyk­sellä on mukava miettiä, minne kaikkialle lähtisi retkelle. Esittelen tässä blogissa muutamia suosik­ki­koh­tei­tani eri puolilta Kontiolahtea. Hirvi­särkän…


 • Karelia Golf kutsuu pelaamaan

  Aurin­gon­pais­tetta, pilve­töntä taivasta, ei tuulta sekä lämmintä vähän päälle 20 astetta”, kuvailee Karelia Golfin toimi­tus­joh­taja Petja Vuojärvi, kun kysytään täydel­listä säätä Golfin pelaa­mi­selle. Lukuisia tällaisia päiviä on luvassa Kontio­niemen golfken­tällä tänäkin kesänä, kun Karelia Golfin 35. toimin­ta­vuosi on lähtenyt käyntiin. Pohjois-Karjalan suurin ja ainoa 18-reikäinen golfkenttä sijaitsee metsäi­sessä kangas­maas­tossa Höytiäisen ranta­mai­se­missa Kontio­nie­messä. Kentän maasto on…


 • Kontio­lahti Outdoor luo elämyksiä stadio­nilla ja Kolin Kiviniemessä

  Kontio­lahden ampuma­hiih­tos­ta­dio­nilla valmis­tau­du­taan kovaa vauhtia kesäak­ti­vi­teet­teihin ja uusiin kuvioihin, kun Kontio­lahti Outdoorin toimi­tus­joh­taja Kimmo Turunen kertoo Kontio­lahti Outdoorin tulevan kesän toiminnasta. Kontio­lahti Outdoorin palvelut jakau­tuvat kolmeen eri katego­riaan: lumeen liittyvät palvelut (mm. ensilu­men­ladun toiminnot sekä suurki­sojen lumetus), yrityk­sille tarjot­tavat TYHY-palvelut (aktivi­teetit, elämykset, kokous­pal­velut, ruokailut ja kahvi­tukset, ulkona liikku­minen ja erilaiset ryhmäy­ty­mis­teh­tävät) ja matkai­li­joille tarjot­tavat palvelut.…


 • Selkie, Kontio­lahden helmi

  Pohjois-Karjalan ainut­laa­tui­siin vaara­ky­liin kuuluva Selkien kylä on aktii­vinen paikka. Alueen toimijat ovat vuosien varrella kehit­tä­neet alueelle monen­laista nähtävää ja koettavaa. Uusim­pana juttuna on touko­kuussa 2023 lansee­rattu, viiden kylän yhteinen Cityno­madi-mobii­li­so­vellus ja verkko­si­vusto, minne alueen lukuisat kiinnos­tavat kohteet on koottu ensim­mäistä kertaa yhteen. Tämän artik­kelin kautta luomme katsauksen Selkien kylän matkai­lijaa kiinnos­ta­viin kohteisiin! Selkien, Kulhon, Paiholan,…


 • Kontio­lahti – ainakin 150-vuotta matkailua

  Kontio­lahden matkailun historia on värikäs ja täynnä tarinoita. 1900-luvun alkuvuo­sina lienee kansal­lis­sä­vel­tä­jämme Jean Sibelius kulkenut kuntamme läpi häämat­kal­laan kohti Kolia ja Lieksaa yhdessä vaimonsa Ainon kanssa. Kolin suuntaan sijoittuu myös Herajärven alue, jossa on ainakin 1950-luvulta alkaen ollut monipuo­lista vesistö- ja luonto­mat­kailua. Nykyi­sel­lään Kolilta alkava Herajärven kierros 40 kilometrin mittai­sena ympyrä­reit­tinä halkoo alueen jylhiä vaara­mai­semia.…


 • Kontio­lahti, hiihtäjän paratiisi!

  Metsä­la­tuja, jääla­tuja, kisala­tuja. Ensilumen latu, Seinä­nousu, Höytiäisen kiiltävä lumi, Jaaman­kan­kaan tasaiset tasuri­pätkät. Hiihto­ta­pah­tumat ja ampuma­hiih­to­kisat. Latukah­vilat ja väline­vuo­kraamot. Kontio­lahti on todel­linen hiihtäjän paratiisi! Lokakuun puoli­vä­listä alkaen alati laaje­neva hiihto­rei­tistö kutsuu kaikkia matkai­li­joita ja kunta­laisia nautti­maan hiihdon riemusta. Parhaim­mil­laan satojen kilomet­rien mittaan ulottuva latuver­kosto tuo puitteet talvi­selle hiihto­har­ras­tuk­selle. Tässä blogissa tutus­tumme Selkien kylän latuihin laturetken avulla!…